Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 28 sierpnia 2019 r. w siedzibie Sejmu pozytywnie oceniła działalność Państwowej Inspekcji Pracy w 2018 r. W przyjętym w tej sprawie stanowisku wyraziła uznanie dla pracowników i kierownictwa PIP za zaangażowanie w realizację powierzonej misji.

Jednocześnie, mając na uwadze efektywność i skuteczność działań inspekcji pracy, za zasadne uznała rozważenie możliwości zmian prawodawstwa dotyczącego stosunków pracy. Miałyby one zmierzać w kierunku przyznania inspektorom pracy prawa do wydawania decyzji administracyjnych, przekształcających umowy cywilnoprawne w umowy o pracę w sytuacjach ewidentnego naruszenia art. 22 Kodeksu pracy, zniesienia obowiązku przedstawiania dodatkowego upoważnienia do kontroli, objęcia większą ochroną w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, a także wprowadzenia obowiązku zgłaszania do PIP przez właściciela lub użytkownika terenu, na którym wydarzył się wypadek, wszystkich wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych – niezależnie od podstawy świadczenia pracy.

Podczas posiedzenia omawiano również problematykę zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych. Wyniki kontroli w zakresie prawidłowości nawiązywania stosunku pracy, w tym kontroli przestrzegania zakazu zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy, przedstawiła inspekcja pracy.

„Dzięki wysiłkom inspektorów pracy każdego roku tysiące osób wykonujących wcześniej pracę na podstawie umów cywilnoprawnych albo bez żadnej umowy otrzymuje umowy o pracę. W samym tylko 2018 r. było to 14 600 zawartych umów o pracę” - powiedział zastępca Głównego Inspektora Pracy Andrzej Kwaliński.

Szczegółowo problem omówił dyrektor Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy Wojciech Gonciarz. Podkreślił, że działania kontrolne prowadzone przez Państwową Inspekcję Pracy w zakresie prawidłowości nawiązywania stosunku pracy są od wielu lat traktowane przez urząd jako priorytetowe. PIP wskazuje powierzanie pracy na podstawie umów cywilnoprawnych w warunkach, w których powinna być zawarta umowa o pracę, jako jedną z najistotniejszych patologii naszego rynku pracy. Poprzez t...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę