Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

...

1. Zmiana przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Zmiany te związane są z modyfikacjami niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.

Raport informacyjny

Na płatników składek nałożono obowiązek sporządzania raportu informacyjnego będącego zestawieniem informacji dotyczących pracowników i osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz osób z nimi współpracujących, które zostały zgłoszone przez płatnika składek do ubezpieczeń społecznych po raz pierwszy po 31 grudnia 1998 r., a przed 1 stycznia 2019 r.

Raport taki powinien zawierać następujące informacje:

 • a) dane dotyczące wypłaconego przychodu niezbędne do ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub renty – informacja ma obejmować lata kalendarzowe przypadające w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2018 r.,

 • b) dane dotyczące wykonywania pracy przez nauczyciela, wychowawcę lub innego pracownika pedagogicznego zatrudnionego w placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, w określonym wymiarze obowiązkowego wymiaru zajęć – informacje mają dotyczyć okresu od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2018 r., z wyjątkiem danych za nauczyciela, wychowawcę lub innego pracownika pedagogicznego, od którego płatnik składek uzyskał na piśmie informację o ustaleniu prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego na podstawie tej ustawy,

 • c) dane dotyczące wykonywania pracy przez nauczyciela, wychowawcę lub innego pracownika pedagogicznego zatrudnionego w placówkach, o których mowa w art. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, w określonym wymiarze obowiązkowego wymiaru zajęć – dane mają obejmować okres od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia2008 r., z wyjątkiem danych za nauczyciela, wychowawcę lub innego pracownika pedagogicznego, od którego płatnik składek uzyskał na piśmie informację o ustaleniu prawa do emerytury na podstawie art. 88 tej ustawy,

 • d) dane dotyczące okresów wykonywania i wymiaru czasu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, o której mowa w art. 32 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – dane mają obejmować okres od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia2008 r., z wyjątkiem danych za ubezpieczonego, od którego płatnik składek uzyskał na piśmie informację o ustaleniu prawa do emerytury na podstawie art. 32, 33 lub 184 tej ustawy,

 • e) dane dotyczące okresów wykonywania i wymiaru czasu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o której mowa w art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych – informacje mają obejmować okres od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia2008 r., z wyjątkiem danych za ubezpieczonego, od którego płatnik składek uzyskał na piśmie informację o ustaleniu prawa do emerytury pomostowej na podstawie tej ustawy,

 • f) informację, czy w okresie zatrudnienia pracownikowi przysługiwał ekwiwalent pieniężny za deputat węglowy, o którym mowa w art. 74 ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”,

 • g) datę, tryb rozwiązania ostatniego stosunku pracy, jego podstawę prawną rozwiązania lub wygaśnięcia ostatniego stosunku pracy lub stosunku służbowego oraz informację, z czyjej inicjatywy stosunek pracy został rozwiązany.

Obowiązek podawania dodatkowych informacji przekazywanych w zgłoszeniu wyrejestrowania pracownika, który rozpoczął pracę po wejściu w życie przepisów ustawy w zakresie rozwiązania stosunku pracy, niezbędnych do ustalenia przyszłego prawa do świadczeń

Zgłoszenie wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych pracownika będzie od Nowego Roku zawierać dodatkowe informacje dotyczące: daty, tryby rozwiązania ostatniego stosunku pracy, podstawy prawnej rozwiązania lub wygaśnięcia ostatniego stosunku pracy lub stosunku służbowego oraz informację, z czyjej inicjatywy stosunek pracy został rozwiązany.

Informacje przekazane za pomocą raportu informacyjnego będą umieszczane na koncie ubezpieczonego. Dzięki temu ubezpieczony będzie miał bieżący dostęp do danych zebranych na koncie za pośrednictwem PUE ZUS.

Dla osób zatrudnionych po dniu wejścia w życie ustawy obowiązywać będzie zasada dziesięcioletniego okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej

Rozszerzeniu ulegnie zakres przedmiotowy imiennych raportów miesięcznych przekazywanych do ZUS. Będą one wzbogacone o dane dotyczące wypłaconego przychodu niezbędne do ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub renty.

Nowe obowiązki płatnika, który zdecyduje się na przekazywanie raportów informacyjnych

Płatnik składek będzie mógł w każdym czasie złożyć do ZUS oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych. Złożenie takiego oświadczenia skutkuje obowiązkiem przekazania raportów informacyjnych za wszystkich pracowników i zleceniobiorców zgłoszonych do ubezpieczeń po 31 grudnia1998 r., a przed dniem wejścia w życie ustawy.

WAŻNE: Płatnik składek może odwołać oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych. Ma na to czas do czasu złożenia pierwszego raportu informacyjnego.

Płatnik będzie składał raport informacyjny za ubezpieczonego:

 • gdy będzie do wyrejestrowywał z ubezpieczeń społecznych;

 • w terminie roku od złożenia oświadczenia o zamiarze przekazania raportów informacyjnych – jeśli nastąpi wyrejestrowanie ubezpieczonego przed złożeniem tego oświadczenia.

Na płatnika składek nałożony zostanie obowiązek przekazania pracownikowi kopii przekazanego raportu informacyjnego oraz dowodów potwierdzających wykonywanie w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2008 r. pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Do raportu dołączyć należy pouczenie o:

 • okresie dotyczącym przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika;

 • prawie do odbioru dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika w terminie miesiąca kalendarzowego rozpoczynającego się w następnym dniu po upływie dziesięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym raport informacyjny został złożony;

 • prawie do uzyskania kopii dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika.

Podobną kopię raportu jak opisany powyżej dostanie też od płatnika składek zleceniobiorca. Do kopi tej musi być dołączone pouczenie o:

 • okresie przechowywania dokumentów, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty ubezpieczonego przez okres dziesięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym ubezpieczony zakończył pracę u danego płatnika składek – w przypadku ubezpieczonego zgłoszonego u danego płatnika składek do ubezpieczeń po 31 grudnia 2018 r. lub przez okres dziesięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym został złożony raport informacyjny;

 • prawie do odbioru dokumentacji, w terminie miesiąca kalendarzowego rozpoczynającego się w następnym dniu po upływie okresu dziesięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym ubezpieczony zakończył pracę u danego płatnika, lub od końca roku kalendarzowego, w którym został złożony raport informacyjny.

Płatnik składek będzie musiał składać korygujący raport informacyjny w przypadku stwierdzenia przez siebie albo przez ubezpieczonego nieprawidłowości w raporcie informacyjnym.

Efektem złożenia raportów informacyjnych za pracowników i zleceniobiorców będzie skrócenie okresu przechowywania ich dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika i dokumentacji, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty do dziesięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym raport informacyjny został złożony.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie miał obowiązek informować ubezpieczonego o przekazaniu przez płatnika składek raportu informacyjnego. Informacja taka powinna zawierać pouczenie o konieczności wystąpienia do płatnika składek o wydanie dowodów potwierdzających wykonywanie w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2008 r. pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, o której mowa w art. 32 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, oraz dowodów potwierdzających wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o której mowa w art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych. Dane te będą obejmować okres od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2008 r.

2. Zmiany w podatkach dotyczące pracowników

Od 1 stycznia 2019 r. płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (pracodawcy, zleceniodawcy) mają obowiązek przekazywać urzędowi skarbowemu informacje i deklaracje podatkowe wyłącznie w  formie elektronicznej.

Liczba osób, za które zostaną sporządzone takie dokumenty nie ma już znaczenia dla obowiązku elektronicznego przekazywania ich organowi podatkowemu. Stare przepisy zezwalające na przesyłanie informacji i deklaracji w formie papierowej w przypadku płatników sporządzających wskazaną dokumentację za nie więcej niż 5 podatników przestały obowiązywać.

WAŻNE: Pierwszy raz powszechny obowiązek elektronicznej wysyłki informacji i deklaracji będzie dotyczyć przychodów uzyskanych przez podatników od 1 stycznia 2018 r.

Skróceniu o 1 miesiąc, do 31 stycznia następnego roku, uległ termin na przekazanie urzędowi skarbowemu informacji PIT–11, PIT–8C, IFT–1/IFT–1R za 2018 r. Jednak podatnicy nadal powinni otrzymać je do końca lutego po roku podatkowym.

Zmienił się moment uwzględniania oświadczenia składanego przez pracownika, do którego przychodów mają zastosowanie autorskie koszty uzyskania przychodów, o rezygnacji ze stosowania tych kosztów. Od Nowego Roku płatnik uwzględni takie oświadczenie od miesiąca jego złożenia, a jeżeli nie miał takiej możliwości – od następnego miesiąca.

3. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym stanowi kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek (art. 18 ust. 5b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych– dalej u.ustawa o s.u.s.). Podstawa ta nie może być jednak wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres dwunastu miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy i nie może być niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia (art. 18 ust. 14 ustawy o s.u.s.).

Minimalna podstawa wymiaru składek emerytalno–rentowych wynosi:

 • jeśli pracownik jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy – 2250 zł,

 • jeśli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy – 1687,50 zł.

Maksymalna podstawa wymiaru składek emerytalno–rentowych wynosi:

 • jeśli pracownik jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy – 2859 zł,

 • jeśli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy – 2859 zł.

4. Minimalna podstawa wymiaru składek pracowników zatrudnionych za granicą

Podstawy wymiaru składek nie stanowi część wynagrodzenia pracowników, których przychód jest wyższy niż przeciętne wynagrodzenie, zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców, w wysokości równowartości diety przysługującej z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, za każdy dzień pobytu. Tak ustalony miesięczny przychód tych osób stanowiący podstawę wymiaru składek nie może być niższy od kwoty przeciętnego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ogłoszonego na dany rok kalendarzowy.

W 2019 r. będzie to kwota 4765 zł.

5. Minimalna podstawa zasiłku chorobowego

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia:

2250 zł – (2250 zł x 13,71%) = 1941,53 zł.

Dzienna stawka zasiłku w zależności od wysokości świadczenia wynosi:

 • 100% podstawy wymiaru – 64,72 zł,

 • 80% podstawy wymiaru – 51,77 zł,

 • 70% podstawy wymiaru – 45,30 zł,

 • 60% podstawy wymiaru – 38,83 zł,

 • 90% podstawy wymiaru – 58,25 zł,

 • 75% podstawy wymiaru – 48,54 zł.

6. Zmiany w Karcie Nauczyciela

Od 1 stycznia 2019. r. zmienią się zasady finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli. Nastąpi obniżenie środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli do 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

7. Zmiany w służbie i szkoleniach bhp

Od 1 stycznia 2019 r. zostały wprowadzone uproszczenia dla pracodawców w zakresie obowiązków bhp. Dla zatrudnianych pracowników administracyjno-biurowych pracodawcy nie będą musieli przeprowadzać okresowych szkoleń bhp, pod warunkiem że:

 • rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,

 • z oceny ryzyka zawodowego nie wynika, że szkolenie okresowe jest konieczne.

Przed zmianą przepisów pracodawca miał obowiązek zapewnić każdemu pracownikowi, przed dopuszczeniem go do pracy, przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (szkolenie wstępne), a także okresowe szkolenia w tym zakresie.

Pomimo zaliczenia do nie wyższej niż trzecia kategorii ryzyka pracodawca musi przeprowadzić okresowe szkolenie bhp pracownika administracyjno-biurowego w przypadku, gdy z dokonanej oceny ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy wynika, że przeprowadzenie szkolenia okresowego pracownika stało się konieczne. W tym przypadku szkolenie okresowe przeprowadza się w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia dokonania oceny ryzyka.

W razie zmiany kategorii ryzyka powodującej zaliczenie do wyższej niż trzecia kategorii ryzyka pracodawca będzie miała obowiązek przeprowadzić szkolenie okresowe w zakresie bhp administracyjno-biurowego w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia ustalenia wyższej kategorii ryzyka.

Kolejna zmiana dotyczy służby bhp. Od 1 stycznia 2019 r. zadania służby bhp mogą wykonywać pracodawcy zatrudniający do 50 pracowników, a nie, jak w latach poprzednich - do 20.

Pracodawca, który posiada ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp, może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli zatrudnia:

 • do 10 pracowników albo

 • do 50 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Ustawodawca zachował natomiast pozostałe warunki uprawniające pracodawcę do wykonywania zadań służby bhp.

8. Kwoty wolne od potrąceń w przypadku wynagrodzeń pochodzących z umów cywilnoprawnych

Wynagrodzenie osoby zatrudnionej na umowę zlecenia może być, tak samo jak wynagrodzenie za pracę, zajęte przez komornika na podstawie tytułu wykonawczego. Do końca 2018 r. zleceniodawca, który otrzymał tytuł wykonawczy na zajęcie wierzytelności przysługujących zleceniobiorcy, co do zasady, ma obowiązek dokonać zajęcia całego wynagrodzenia ze zlecenia, jeżeli tak wynika z zawiadomienia.

Zmieniło się to od 1 stycznia 2019 r., kiedy to zaczęły obowiązywać przepisy nowej ustawy z 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych. Reguluje ona m.in. zasady ochrony wynagrodzenia zleceniobiorców przed potrąceniami komorniczymi. Zapewnieniając tym osobom minimum egzystencji i ochrony przed egzekucją zrówna je z osobami mającymi status pracowników.

WAŻNE: Do wynagrodzeń zleceniobiorców – dłużników należy wprost stosować przepisy Kodeksu pracy o granicy potrącenia i kwocie wolnej od potrąceń.

Ochrona przed potrąceniami przysługuje osobie wykonującej pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej będącej osobą fizyczną jeżeli należne mu świadczenie:

 • ma charakter powtarzający się oraz

 • zapewnia utrzymanie albo stanowi jedyne źródło dochodu.

Do tego rodzaju świadczeń od 1 stycznia 2019 r. stosuje się przepisy Kodeksu pracy zarówno w zakresie granicy potrącenia, jak i kwoty wolnej od potrąceń (art. 833 § 21 Kodeksu postępowania cywilnego).

W zależności od rodzaju potrącenia granica wynosi:

 • do wysokości 3/5 wynagrodzenia netto – jeśli egzekucja dotyczy świadczeń alimentacyjnych,

 • do wysokości 1/2 wynagrodzenia netto – jeśli egzekucja dotyczy innych należności.

WAŻNE: Nie ma kwoty wolnej od potrąceń w przypadku osoby wykonującej pracę na podstawie umów cywilnoprawnych jeśli jej zadłużenie dotyczy alimentów.

Kwota wolna od potrąceń w przypadku dokonywania egzekucji innych należności niż alimentacyjne stanowi 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę netto (w 2019 r.– 2250 zł brutto). Kwota wolna od potrąceń, stosowana do wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

9. Pracownicze Plany Kapitałowe

Przepisy dotyczące PPK weszły w życie 1 stycznia 2019 roku, ale pracodawcy będą mieli czas na przygotowanie się do wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Pracownicze Plany Kapitałowe umożliwią gromadzenie oszczędności wypłacanych po przejściu na emeryturę. Pieniądze zgromadzone w Pracowniczych Planach Kapitałowych będą prywatną własnością uczestników PPK, a pierwsi pracownicy będą mogli zacząć oszczędzać...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.