Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Przejęliśmy zakład pracy a wraz z nim wszystkich pracowników firmy, którzy stali się naszymi pracownikami. Zasady i uprawnienia wynikające z prawa pracy obowiązujące w przejmowanym zakładzie, są korzystniejsze niż te, które obowiązują naszych pracowników. Zamierzamy utrzymać te warunki nie tylko dla przejmowanych pracowników, ale także zmienić na korzyść warunki dla pozostałych, którzy już dotychczas stanowili naszą załogę. Część z pracowników przejmowanych chce jednak rozwiązać umowy o pracę i żądają w związku z tym wypłaty odpraw. Czy ta odprawa im w tym przypadku przysługuje?

ODPOWIEDŹ:
Jeśli po zmianie pracodawcy dla pracowników nie zmieniają się warunki płacy lub pracy, to nie mają oni prawa do odpraw.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 231 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, staje się on z mocy prawa pracodawcą pracowników pracujących dotychczas w przejmowanym zakładzie pracy. Na skutek zmiany pracodawcy, przejęci pracownicy w ciągu dwóch miesięcy mogą rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia i podawania przyczyn. W takim przypadku zastosowanie znajdzie specyficzny jeśli chodzi o przepisy prawa pracy termin tzw. siedmiodniowego uprzedzenia. 

Co istotne, zgodnie z art. 231 § 4 Kodeksu pracy, jeśli pracownik skorzysta z tego rodzaju uprawnienia i rozwiąże umowę o pracę, tj. za 7. dniowym uprzedzeniem, będzie to miało skutki jakie przepisy przewidują dla rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem. 

Jak widzimy mamy tu do czynienia z nietypowym rozwiązanie w Kodeksie pracy gdzie pracownik nie musi zachowywać okresu wypowiedzenia ani uzasadniać decyzji o odejściu z pracy praktycznie z dnia na dzień. Dodatkowo uznaje się, jakby to pracodawca rozwiązał umowę o pracę, co może mieć znaczenie dla pracownik właśnie w zakresie prawa do odprawy czy uprawnień dla bezrobotnych.

Skoro musimy zatem przyjąć pewną fikcję, że to pracodawca rozwiązuje umowę o pracę, to należy rozważyć zastosowanie ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, która przewiduje, że pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, który zwalnia pracownika z przyczyn zakładu pracy, zobowiązany jest do wypłacenia odprawy pieniężnej. 

I tak, zgodnie z art. 8 ust. 1 tej ustawy, pracownik, z którym rozwiązano umowę o pracę ma prawo do odprawy w wysokości: 

  • 1 miesięcznego wynagrodzenia – jeżeli był zatrudniony u tego pracodawcy krócej niż dwa lata, 
  • 2 miesięcznego wynagrodzenia – w przypadku stażu od 2 do 8 lat i
  • ...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.