Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Pracodawca skierował do pracownika oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, podając jako przyczynę redukcję etatu. W okresie wypowiedzenia pracownik ukończył 61 lat, a jego staż pracy umożliwi mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem 65 roku życia. Pracownik odwołał się do sądu z powództwem o uznanie wypowiedzenia umowy za bezskuteczne. Czy pracownik ma rację?

Nie, art. 39 kodeksu pracy nakłada na pracodawcę zakaz wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia tego pracownika umożliwi mu przejście na emeryturę z osiągnięciem tego wieku. Wiek emerytalny, do którego odnosi się zakaz z art. 39 kodeksu pracy określają przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W tym momencie problematyczną staje się kwestia owego wieku przedemerytalnego, gdyż w świetle ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ubezpieczeni mogą przechodzić na wcześniejsze emerytury. W tym momencie należy się odwołać do orzeczeń Sądu Najwyższego.

OBNIŻONY WIEK EMERYTALNY

W wyroku z dnia 28 marca 2002 r. I PKN 141/01 przyznał taka ochronę osobom zatrudnionym w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, którym brakuje nie więcej niż 2 lata do osiągnięcia ustawowo obniżonego wieku emerytalnego, jeżeli dalszy okres zatrudnienia umożliwia im uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem niższego wieku emerytalnego. Porównaj też wyrok SN z dnia 5 lutego 2004 r. I PK 348/03

WCZEŚNIEJSZA EMERYTURA

W uzasadnieniu wyroku z dnia 16 lipca 2008 r.I PK 11/08 Sąd Najwyższy stwierdził, że ochrona przewidziana w art. 39 k.p. nie dotyczy nabycia prawa do wcześniejszej emerytury. Wyłączenie pracowników, którym przyznano wcześniejszą emeryturę, spod zakresu zastosowania art. 39 kp wynika również z faktu, że nabycie prawa do wcześniejszej emerytury następuje wyłącznie na wniosek ubezpieczonego. Jest to zatem jego uprawnienie, z którego pracownik może, lecz nie musi korzystać.

ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE /EMERYTURY POMOSTOWE

Ochrona z art. 39 kp nie przysługuje natomiast osobom uprawnionym do świadczenia przedemerytalnego na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych oraz osobom uprawnionym do emerytur pomostowych na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych. Takie stanowisko zajęło też Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w d...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.