Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

1 lipca 2018

Nowy rodzaj umowy dla osób pomagających rolnikom przy zbiorach

188

Od 18 maja 2018 r. obowiązują nowe umowy cywilnoprawne dla osób pomagających rolnikom przy zbiorach - umowy o sezonową pomoc przy zbiorach  chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich. Pomocnikiem rolnika może zostać osoba pełnoletnia, z którą rolnik zawrze pisemną umowę.

Umowa o pomocy przy zbiorach obejmuje:

  • zbieranie chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół lub roślin zielarskich;

  • usuwanie zbędnych części roślin;

  • klasyfikowanie lub sortowanie zerwanych lub zebranych chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół lub roślin zielarskich, lub wykonywanie innych czynności mających na celu przygotowanie chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół lub roślin zielarskich do transportu, przechowywania lub sprzedaży lub związanych z pielęgnowaniem i poprawą jakości plonów.

Pomocnikiem rolnika może być pełnoletnia osoba świadcząca odpłatnie pomoc rolnikowi na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach:

  • posiadająca obywatelstwo polskie lub

  • uprawniona do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 87 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub

  • zwolniona na podstawie przepisów szczególnych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

Pomocnikiem rolnika może być także osoba:

  • będąca rolnikiem bądź małżonkiem rolnika,

  • będąca domownikiem prowadzącym własne gospodarstwo rolne/wykonującym stałą pracę w gospodarstwie rolnym i z tego tytułu podlegająca równocześnie ubezpieczeniu społecznemu rolników (bez względu na zakres tego ubezpieczenia),

  • podlegająca ubezpieczeniom społecznym w  ZUS bądź mająca ustalone prawo do emerytury lub renty bądź do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Za pomocnika rolnik opłaca do KRUS składkę na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, a także składkę zdrowotną wyliczaną analogicznie jak dla domowników rolników prowadzących działalność wyłącznie w zakresie działów specjalnych w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Obowiązek ubezpieczeń wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego pomocnika rolnika powstaje od dnia oznaczonego w umowie o pomocy przy zbiorach jako dzień rozpoczęcia świadczenia pomocy, a jeśli taki dzień nie zostanie wskazany, objęcie ubezpieczeniem następuje od dnia zawarcia tej umowy.

Obowiązek ten ustaje od dnia następującego po dniu, w którym pomocnik zaprzestał świadczenia pomocy wykonywanej na podstawie zawartej z rolnikiem umowy.

Zakres świadczeń z ubezpieczenia społecznego jest z mocy ustawy ograniczony do jed...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.