Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE , WAŻNE TEMATY

1 grudnia 2018

Nowe zasady wystawiania dokumentów do celów emerytalno rentowych

231

Przekazanie przez płatników składek dodatkowych danych do ZUS pozwoli w wielu przypadkach przyznać i obliczyć wysokość świadczenia bez konieczności dołączenia dodatkowych dokumentów. Dzięki temu płatnicy składek będą zwolnieni z ich wystawienia.

Od 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie ustawa z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. Ustawata (potocznie zwana ustawą ,,e-akta”) przewiduje m. in.:

  • możliwość prowadzenia akt pracowniczych w formie elektronicznej,

  • skrócenie okresu przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracowników i zleceniobiorców z 50 do 10 lat,

  • przekazanie przez płatników składek do ZUS dodatkowych danych niezbędnych do ustalania prawa i wysokości świadczeń emerytalno – rentowych, które obecnie poświadczane są przez płatników składek na podstawie dokumentacji osobowej i płacowej,

  • zmiany w zasadach dokumentowania prawa i wysokości świadczeń emerytalno – rentowych przed organami rentowymi ZUS.

Rozwiązania zawarte w ustawie dotyczą pracowników, a także zleceniobiorców w rozumieniu ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia).

Dokumentacja będzie przechowywana krócej

Najważniejszą z punktu widzenia płatników składek zmianą wprowadzoną nstawą e-akta jest skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat. Na podstawie danych zawartych w tej dokumentacji pracodawca wystawia zaświadczenia, które muszą być dołączone do wniosku w sprawie przyznania i ustalenia wysokości świadczeń emerytalno – rentowych (m.in. zaświadczenie na formularzu ERP-7) i to głównie z tej przyczyny dotychczasowy okres jej przechowywania był tak długi.

Ustawodawca uznał, że cel, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa danych zawartych w dokumentacji pracowniczej dla celów świadczeń emerytalno – rentowych można osiągnąć w inny sposób niż poprzez ustalenie 50 –letniego okresu jej przechowywania. Dane niezbędne dla tych celów zostaną przekazane przez płatników składek do ZUS (w zależności od okresu którego dotyczą – obligatoryjnie lub fakultatywnie), a następnie zewidencjonowane na indywidualnych kontach osób ubezpieczonych.

WAŻNE: W stosunku do pracowników i zleceniobiorców, którzy zostali zgłoszeni do ubezpieczeń po raz pierwszy po 31 grudnia 2018 r. skrócenie okresu przechowywania dokumentacji z 50 do 10 lat będzie obligatoryjne.

Z kolei w odniesieniu do wszystkich pracowników i zleceniobiorców, którzy zostali zgłoszeni do ubezpieczeń po raz pierwszy przed 1 stycznia 1999 roku zostanie utrzymany dotychczasowy 50 – letni okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.

Płatnicy składek nie mają w odniesieniu do tej grupy osób możliwości skrócenia tego okresu poprzez przekazanie do ZUS dodatkowych danych niezbędnych do ustalania prawa i wysokości świadczeń emerytalno – rentowych. Indywidualne konta ubezpieczonych dotyczą bowiem okresu przypadającego od 1 stycznia 1999 r. Dane przekazane za wcześniejszy okres nie mogłyby więc zostać zewidencjonowane na tych kontach w celu odpowiedniego wykorzystania ich przy ustalaniu prawa i wysokości świadczeń emerytalno – rentowych, w tym kapitału początkowego (za okres do 31 grudnia 1998 r.).

Natomiast w przypadku pracowników i zleceniobiorców, którzy zostali zgłoszeni do ubezpieczeń po praz pierwszy po 31 grudnia 1998 r. a przed 1 stycznia 2019 r. płatnicy składek będą mogli skorzystać ze skróconego okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej (z 50 do 10 lat), jeśli przekażą za nich do ZUS raporty informacyjne (ZUS RIA) obejmujące dane niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń emerytalno – rentowych oraz ich wysokości za okres od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2018 r.

WAŻNE: Raporty informacyjne płatnicy składek zobowiązani będą przekazywać wraz z wyrejestrowaniem poszczególnych pracowników (zleceniobiorców) z ubezpieczeń społecznych lub w terminie jednego roku od dnia złożenia oświadczenia o zamiarze przekazania raportów informacyjnych (jeśli wyrejestrowanie z ubezpieczeń nastąpiło przed złożeniem tego oświadczenia).

W celu złożenia raportów informacyjnych płatnicy składek będą zobowiązani w pierwszej kolejności złożyć oświadczenie o zamiarze ich przekazania (formularz ZUS OSW). Będą mogli to zrobić w każdym czasie. Odwołanie oświadczenia będzie możliwe do czasu złożenia pierwszego raportu informacyjnego.

Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej nie będzie dotyczyło pracodawców zatrudniających pracowników, którzy wykonywali (wykonują) prace górnicze, prace równorzędne z pracą górniczą lub mają okresy zaliczane do pracy górniczej. W związku z tym, że udowodnienie takiej pracy wymaga niejednokrotnie analizy pełnej dokumentacji dotyczącej zatrudnienia danego pracownika, nie byłoby możliwe przekazanie do ZUS wszystkich danych niezbędnych do ustalenia prawa i wysokości świadczeń emerytalno – rentowych (w tym emerytury górniczej) dla tej grupy zawodowej. Stąd też płatnicy składek zatrudniający takie osoby nie będą mogli skorzystać ze skrócenia okresu przechowywania ich dokumentacji pracowniczej. Zasada ta dotyczy wszystkich trzech wymienionych wyżej grup pracowników, co oznacza, że pozostawienie 50 – letniego okresu przechowywania ich dokumentacji nie jest uzależnione od daty pierwszego ich zatrudnienia przez pracodawcę.

Przekazane dane posłużą ustalaniu świadczeń

W raporcie informacyjnym ZUS RIA płatnicy składek przekażą szereg danych niezbędnych do ustalenia prawa i wysokości świadczeń emerytalno – rentowych za lata 1999-2018. Będą one dotyczyły:

  • wypłaconego przychodu niezbędnego do ustalenia podstawy wymiaru renty lub emerytury obliczanej według dotychczasowych zasad (za lata 1999 – 2018);

  • okresów wykonywania i wymiaru zajęć pracy nauczycielskiej, które uprawniają do emerytury nauczycielskiej na podstawie Karty Nauczyciela (w latach 1999 – 2008) lub do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego (w latach 1999 – 2018);

  • okresów wykonywania i wymiaru czasu pracy w szczególnych warunkach lub w (o) szczególnym charakterze – w latach 1999–2008, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do wcześniejszej emerytury, emerytury pomostowej lub ustalaniu rekompensaty z tytułu wykonywania takiej pracy (dodatku do kapitału początkowego przy emeryturze powszechnej);

  • informacji, czy w okresie zatrudnienia na kolei przysługiwał pracownikowi ekwiwalent pieniężny za deputat węglowy (dla celów ustalenia, czy ekwiwalent ten ma również przysługiwać przy emeryturze lube rencie);

  • informacji w zakresie daty, trybu rozwiązania lub wygaśnięcia ostatniego stosunku pracy lub stosunku służbowego, podstawy prawnej rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy oraz z czyjej inicjatywy stosunek pracy został rozwiązany (dla celów przyznania emerytury nauczycielskiej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego lub świadczenia przedemerytalnego).

Należy podkreślić, że danych dotyczących okresów wykonywania i wymiaru pracy nauczycielskiej oraz okresu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.