Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W ramach przeprowadzonego wewnętrznego audytu kadr i płac zorientowaliśmy się, że od roku nadpłacaliśmy ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Globalnie suma jest spora, choć u konkretnego pracownika nadpłata nie przekracza 1000 zł. Zastanawiamy się jak skutecznie wyegzekwować zwrot tych świadczeń od pracowników? Czy w tej sytuacji chronią nas jakieś przepisy?
 

ODPOWIEDŹ


Kodeks pracy nie przewiduje co dzieje się w sytuacji nadpłaty ekwiwalentu w tym także co do obowiązku zwrotu przez pracownika. Nadpłata ekwiwalentu byłemu pracownikowi stanowi tzw. bezpodstawne wzbogacenie, które regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Generalnie na mocy tych przepisów pracownik powinien zwrócić tę różnicę chyba, że nie miał świadomości, że nadpłacono mu ekwiwalent i wyzbył się/wydał nadpłatę. 

UZASADNIENIE


Na pewno w pierwszej kolejności warto skierować do pracowników pismo ze wskazaniem sumy należnej do zwrotu z przedstawieniem dokładnego sposobu wyliczenia różnicy z tytułu źle naliczonego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Można także rozważyć żądanie zwrotu kwoty mniejszej niż nadpłata, jako sposób zachęcenia byłego pracownika do dobrowolnego zwrotu, pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego z żądaniem dochodzenia pełnej kwoty nadpłaty. 

Generalnie dochodzenie przed sądem zwrotu nadpłat od byłego pracownika, który był nieświadomy faktu nadpłaty– najczęściej wynikającej z błędu pracownika Państwa księgowości, jest trudne i wiąże się z dużym ryzykiem przegrania sporu.

Zgodnie z art. 405 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości. Obowiązek wydania korzyści obejmuje nie tylko korzyść bezpośrednio uzyskaną, lecz także wszystko, co w razie zbycia, utraty lub uszkodzenia zostało uzyskane w zamian tej korzyści albo jako naprawienie szkody. 

Jednocześnie zgodnie z art. 409 wspomnianej wyżej ustawy, obowiązek zwrotu wygasa, jeżeli pracownik zużył tę korzyść, chyba że powinien był liczyć się z obowiązkiem zwrotu – tj. wiedział, ze nadpłacono mu ekwiwalent – chodzi w większości o jaskrawe sytuacje gdzie błąd księgowości jest oczywisty, np. ktoś komu pozostał 1 dzień urlopu i o tym wie, otrzymuje za ten dzień 1000 zł ekwiwalentu choć jego płaca jest ukształtowana na poziomie 3000 zł w stawce miesięcznej.

Jak Państwo widzą ,udo...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.