Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WYNAGRODZENIA

9 stycznia 2020

NR 25 (Styczeń 2020)

Kiedy wypłacać dodatek za nadgodziny zatrudnionemu na część etatu

313

W umowie o pracę dla pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu nie ma zapisów z limitem godzin pracy, po przekroczeniu którego przysługuje mu prawo do dodatku za godziny nadliczbowe. Czy w tej sytuacji powinniśmy ten dodatek wypłacać?
 

ODPOWIEDŹ


Pracodawca wypłaca w opisanych warunkach tylko normalne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy kwalifikowaną jako nadliczbową. Dodatek za nadgodziny przysługiwałby w razie wskazania w umowie o pracę liczby godzin pracy, której przekroczenie uruchamiałoby do niego prawo.

UZASADNIENIE: 


Pracodawca zatrudniający pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy musi umieścić w ich umowach o pracę dodatkowe postanowienie dotyczące dodatku za godziny nadliczbowe. Zobowiązuje go do tego art. 151 § 5 k.p. Przepis ten przewiduje, że strony ustalają w umowie o pracę dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 § 1 k.p. 

Ten limit ma się mieścić pomiędzy wymiarem czasu pracy danego pracownika a normami czasu pracy, które wynoszą również w stosunku do osób zatrudnionych na część etatu maksymalnie: 8 godzin dziennie i przeciętnie 40 godzin tygodniowo w średnio pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym (art. 129 § 1 k.p.). Limit godzin może być zapisany w umowie o pracę na różne sposoby, np. dobowo, tygodniowo, miesięcznie lub w okresie rozliczeniowym. 

W przepisach nie ma konsekwencji niewykonania obowiązku z art. 151 § 5 k.p. Są one natomiast wypracowane w orzecznictwie sądowym. Wynika z niego jednoznacznie brak prawa do dodatku za godziny nadliczbowe, jeśli nie zostanie ustalona dopuszczalna liczba godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy (m.in. wyrok SN z 9 lipca 2008 r., sygn. akt I PK 315/07). W postanowieniu z 27 marca 2012 r. (sygn. akt III PK 77/11) Sąd Najwyższy przypomniał także utr...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.