Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

1 czerwca 2018

Kiedy opieka medyczna dla pracownika nie podlega oskładkowaniu

202

Planujemy przyznać pracownikom świadczenie w formie opieki medycznej. Chcielibyśmy żeby pakiet medyczny był współfinansowany przez pracownika. Pakiet - kwota - 37,00 zł (bez medycyny pracy) - jaką najmniejszą kwotę z tych 37zł może zapłacić pracownik? Czy może to być np. 1 zł i wtedy tyle potrącam pracownikowi z wynagrodzenia netto? A opodatkowuję na liście kwotę 36 zł? Jak to należało by zapisać w regulaminie aby nie naliczać składek ZUS? Jakie powinny być wtedy elementy wypłaty na liście płac? Jakie należy utworzyć dokumenty żeby nie było problemu z ZUS i US?

ODPOWIEDŹ

Przy zachowaniu odpowiednich warunków wartość świadczenia medycznego może być zwolniona ze składek na ZUS.

UZASADNIENIE

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Wyjątkiem, poza wynagrodzeniem chorobowym i zasiłkami, są przychody zwolnione ze składek na podstawie rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Świadczenie polegające na zapewnieniu pracownikom dodatkowej opieki medycznej (poza obowiązkową ochroną profilaktyczną wynikającą z bhp) stanowi przychód ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów podatkowych. Jednak tego rodzaju świadczenie może, pod pewnymi warunkami, korzystać ze zwolnienia ze składek jako korzyść materialna, częściowo odpłatna.

Wyłączone z podstawy oskładkowania są bowiem właśnie korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług.

Z licznych interpretacji jakie wydaje ZUS w sprawie tzw. pakietów/abonamentów medycznych, wynika, że wyłączeniem są objęte jedynie te przychody, które:

  • wynikają z wymienionych wewnętrznych aktów płacowych, w tym z regulaminu wynagradzania

  • przybierają postać niepieniężną (formę zakupu po cenach niższych niż detaliczne lub formę usługi)

Jeżeli pracownicy ponoszą za nie częściową odpłatność i stosowny zapis o takim uprawnieniu znajduje się w firmowym regulaminie wynagradzania, to podlegają zwolnieniu ze składek. Częściowa odpłatność polega na partycypowaniu pracownika, choćby symbolicznym, w pokryciu kosztów zakupu niektórych usług. Korzyść wystąpi wówczas, gdy pracodawca udostępni korzystanie z usług po cenie niższej od tej do której uiszczenia pracownik byłby obowiązany, gdyby nabył te dobra osobiście.

J...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.