Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

1 stycznia 2018

Jakie informacje dodatkowe można zamieszczać w świadectwie pracy

173

Jeden z naszych pracowników dwa miesiące po wydaniu świadectwa pracy wystąpił z wnioskiem o wpisanie do niego informacji o poszczególnych składnikach wynagrodzenia wraz z podaniem ich wysokości. Czy miał do tego prawo? A jeśli tak, to czy jest jakiś termin, który ogranicza czas, w jakim pracownik powinien to robić?

ODPOWIEDŹ

Tak, pracownik miał prawo wystosować taki wniosek do pracodawcy, a zakres informacji, jaki ma być umieszczony w świadectwie pracy na wniosek jest zgodny z przepisami. Wniosek taki może zostać przekazany pracodawcy nawet po wydaniu świadectwa. Termin na wystąpienie z taką prośbą w żaden sposób nie został wskazany ani nawet przybliżony w przepisach. Jeśli świadectwo zostało już wydane, prośbę pracownika pracodawca powinien potraktować jako wniosek o sprostowanie świadectwa pracy.

UZASADNIENIE

Część informacji w świadectwie pracy podawana jest z mocy przepisów. Ich zakres określony zostały w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (dalej: rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy). Z godnie z jego § 2, w świadectwie pracy zamieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczeń społecznych, dotyczących:

 • okresu lub okresów zatrudnienia,

 • wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy,

 • rodzaju wykonywanej pracy lub zajmowanych stanowisk lub pełnionych funkcji,

 • trybu i podstawy prawnej rozwiązania lub podstawy prawnej wygaśnięcia stosunku pracy, a w przypadku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem - strony stosunku pracy, która dokonała wypowiedzenia,

 • okresu, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361

 • urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, i wykorzystanego w tym roku,

 • wykorzystanego urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia,

 • wykorzystanego urlopu ojcowskiego,

 • wykorzystanego urlopu rodzicielskiego i podstawy prawnej jego udzielenia,

 • wykorzystanego urlopu wychowawczego i podstawy prawnej jego udzielenia,

 • okresu, w którym pracownik korzystał z ochrony stosunku pracy, w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy zamiast urlopu wychowawczego, o której mowa w art. 1868 § 1 pkt 2 k.p.,

 • zwolnienia na opiekę nad dzieckiem z art. 188 k.p., wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,

 • liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie chorobowe zgodnie z art. 92 k.p., w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek prac...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę