Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WYNAGRODZENIA

2 lipca 2019

NR 19 (Lipiec 2019)

Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop okolicznościowy

244

Jedne z naszych pracowników skorzystał z dnia urlopu okolicznościowego na pogrzeb teściowej. Czy w tym przypadku taki urlop mu się należy, a jeśli tak obliczyć wynagrodzenie za ten dzień?

Odpowiedź
Tak, pracownikowi należy się z tego tytułu dzień urlopu okolicznościowego. Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy należy wyliczać jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy z tą różnicą, że zmienne składniki wynagrodzenia oblicza się z jedynie miesiąca, w którym urlop został wykorzystany.

Uzasadnienie
Urlop okolicznościowy to dni wolne przysługujące pracownikowi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy w przypadku wystąpienia szczególnych rodzinnych okoliczności. 
Pracodawca ma obowiązek zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący 2 dni w razie:

  • ślubu pracownika,
  • urodzenia się jego dziecka,
  • zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy.

Natomiast 1 dzień takiego urlopu przysługuje pracownikowi z tytułu: 

  • ślubu dziecka pracownika,
  • zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, 
  • innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

W celu uzyskania wolnego pracownik musi wystąpić z wnioskiem do pracodawcy. Czas urlopu musi być wykorzystany na czynności ściśle związane z jego przyczyną (np. pogrzeb teściowej). Pracownik powinien także przedstawić dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności związanych z urlopem. Oczywiście może to nastąpić już po wykorzystaniu wolnych dni.

O chęci wykorzystania urlopu okolicznościowego pracownik ma obowiązek wcześniej powiadomić pracodawcę. Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje, które wystąpiły nagle. W takim przypadku informacja powinna być przekazana możliwe szybko, najpóźniej w drugim dniu nieobecności w pracy.
 

Ważne

Pracodawca nie ma prawa odmówić pracownikowi przyznania urlopu okolicznościowego.


Urlop okolicznościowy jest urlopem płatnym. Za jego czas pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia ustalonego w sposób określony w § 5 rozporządzenia o wynagrodzeniach.

W pierwszej kolejności należy wyliczyć wynagrodzenie za urlop okolicznościowy ze stałych składników wynagrodzenia, a dopiero później ze zmiennych.

Do stałych składniki wynagrodzenia należą te, które są określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości (np. wynagrodzenie zasadnicze czy dodatek funkcyjny) Uwzględnia się je w wynagrodzeniu za urlop okoliczności w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystania urlopu.

Zmienne składniki wynagrodzenia to składniki określane w zmiennej wysokości (np. premie, prowizje i n...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.