Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

CZAS PRACY

18 czerwca 2019

NR 18 (Czerwiec 2019)

Ile godzin nadliczbowych w miesiącu może pracować pracownik

205

Czy istnieją ograniczenia w ilości godzin, które pracownik może wypracować w miesiącu i jak należy je zrekompensować pracownikowi?

Odpowiedź

W Kodeksie pracy limit godzin nadliczbowych określony jest w wymiarze rocznym, który wynosi 150 godzin. Kodeks określa też sposób rekompensaty za nadgodzin.

Uzasadnienie

Praca w godzinach nadliczbowych to obowiązek pracownika wynikający z ciążącej na nim powinności dbania o dobro zakładu pracy. Za pracę taką uznaje się pracę wykonywaną ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający w obowiązującego pracownika systemu i rozkładu pracy.

Jest ona dopuszczalna w razie konieczności przeprowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia, zdrowia, mienia, środowiska albo usunięcia awarii oraz w szczególnych potrzeb pracodawcy.

WAŻNE:

To do pracodawcy należy ocena, czy jego potrzeby uzasadniają pracę w godzinach nadliczbowych. Dokonywanie takiej oceny sytuacji przez pracownika jest niedopuszczalne. Odmowa wykonania pracy jest traktowana jak naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku ze szczególnymi potrzebami pracodawcy nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika 150 godzin w roku kalendarzowym. Nielimitowana jest jedynie praca związana z koniecznością prowadzenia akcji ratowniczej nie jest limitowana.

Prawo dopuszcza ustalenie innego, również wyższego niż 150 godzin, limitu w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest zobowiązany do ustalenia regulaminu pracy.

Limit godzin nadliczbowych dotyczy wszystkich pracowników, bez względu na zajmowane stanowisko, rozkład czasu czy system wynagradzania.

Tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać 48 godzin w przeciętnym okresie rozliczeniowym. Ograniczenie to nie dotyczy jednak prac...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę