Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy wypełnianie wniosków o urlop jest wymagane i sprawdzane przez PIP? Pytam się, ponieważ u nas w firmie nie ma wniosków, urlopy są indywidualnie ustalane z szefem i po jego akceptacji ustnej idzie się na urlop. Urlop jest wstawiany w liście obecności, potem w ewidencji czasu pracy i w wykazie udzielonych urlopów. Czy tak jest prawidłowo?

Przepisy kodeksu pracy ani rozporządzeń Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop oraz w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika nie nakazują w żadnym przepisie, aby wnioski o udzielenie urlopu wypoczynkowego miały formę pisemną. Możemy znaleźć przepisy stanowiące, że na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części, albo, że przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika, jednakże żaden z tych przepisów nie nakazuje, aby te wnioski miały formę pisemną. W tym miejscu należy skorzystać z odniesienia kodeksu pracy, które stanowi, że w sprawach nie uregulowanych w kodeksie pracy odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, który stanowi, że jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, czynność dokonana bez zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna tylko wtedy, gdy ustawa przewiduje rygor nieważności. W przypadku wniosków urlopowych nie ma zastrzeżonego skutku nieważności w razie niezachowania formy pisemnej, zatem w tym przypadku forma ta jest zastrzeżona tylko dla celów dowodowych.

Pamiętajmy, że obowiązkiem pracodawcy jest prowadzenie ewidencji czasu pracy każdego pracownika, na której należy również wpisać w jakich dniach pracownik k...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.