Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Pracownik z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wystąpił do pracodawcy z propozycją rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron z dniem 30 września 2011 roku. Pracodawca wyraził zgodę. Pracownikowi pozostało 5 dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Jak wyliczyć mu ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, jeżeli zatrudniony był na pół etatu na stałej stawce 2500 brutto miesięcznie pensji zasadniczej i 300 zł dodatku stażowego?

Po pierwsze należy ustalić podstawę wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.

Zgodnie z rozporządzeniem, ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy, ustala się stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego, jednakże składniki w stałej stawce bierze się do podstawy z miesiąca ustania zatrudnienia.

Krok 1: PODSTAWA WYMIARU WYNAGRODZENIA URLOPOWEGO

W omawianym przykładzie będzie to wynagrodzenie wypłacone pracownikowi w miesiącu ustania zatrudnienia, ponieważ pracownik otrzymywał jedynie stałe składniki wynagrodzenia wrzesień 2011 roku 2500 zł + 300 zł. Podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego stanowi kwota 2.800 zł

Krok 2: EKWIWALENT ZA JEDEN DZIEŃ URLOPU

Ustalamy go dzieląc podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego przez współczynnik. Pamiętajmy, że współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu ustala się odrębnie w każdym roku kalendarzowym. Współczynnik ustala się, odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a otrzymany wynik dzieli się przez 12. W roku 2011 r. współczynnik ten wynosi 21 dla zakładów pracy, w których dniem wolnym od pracy wynikającym z zasady 5-dniowego tygodnia pracy jest sobota. Pamiętajmy, że począwszy od 03 listopada 2009 r. w przypadku pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, wartość współczynnika, obniż...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.