Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy komornik może zająć wynagrodzenie socjalne?

Odpowiedź


Wynagrodzenie socjalne czyli np. wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy. 

Komornik może zająć wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach 25% wynagrodzenia chorobowego  przy egzekucji niealimentacyjnej i 60 % przy egzekucji alimentów.

Uzasadnienie


Na podstawie Kodeksu pracy wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy.

Do wynagrodzenia za pracę należy także  zaliczyć przewidziane przepisami prawa świadczenia pieniężne przewidziane na rzecz pracownika, które przypadają nie z tytułu świadczonej pracy, lecz w związku z zaistnieniem innych okoliczności, do których należy zaliczyć wynagrodzenia socjalne. Wynagrodzeniami socjalnymi są:

 •     wynagrodzenie za czas niezdolności pracownika do pracy, o czym mówi art. 92 k.p.,
 •     wynagrodzenie za okres przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego; pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował - art. 172 k.p.,
 •     wynagrodzenie za czas zwolnień od pracy pracownicy ciężarnej na przeprowadzenie zleconych przez lekarza badań lekarskich w związku z ciążą – art. 185 § 2 k.p.,
 •     wynagrodzenie za czas zwolnień od pracy pracowników wychowujących przynajmniej jedno dziecko w wieku do lat 14 - w ciągu roku kalendarzowego przysługuje takiemu pracownikowi zwolnienie od pracy na 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia – art. 188 k.p.,
 •     wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy na poszukiwanie pracy w okresie co najmniej 2-tygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę przez 2 dni robocze w okresie wypowiedzenia dwutygodniowego i miesięcznego oraz 3 dni robocze w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia – art. 37 k.p.

Wynagrodzenie za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek:

 •  choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego - pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu;
 • wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąży – w okresie wskazanym w pkt 1 – pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia;
 • poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów - w okresie wskazanym w pkt 1 - pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia.

Wynagrodzenie te, oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.

Należy podkreślić, że w powyższym zakresie mają zastosowanie przepisy ustawy o świadczeniach w razie choroby i macierzyństwa. Wobec powyższego zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zasiłek chorobowy podlega egzekucji. Należy zauważyć, że min. do egzekucji z zasiłku chorobowego stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego albo przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

W myśl art. 833 § 5 Kodeksu postępowania cywilnego zasiłki wypłacane osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym (macierzyńskie, opiekuńcze, chorobowe i świadczenie rehabilitacyjne) podlegają egzekucji na zasadach właściwych dla emerytur i rent. 

Natomiast, do egzekucji z rent przysługujących z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej i z rent zasądzonych przez sąd lub ustalonych umową za utratę zdolności do pracy albo za śmierć żywiciela lub wypłacanych z dobrowolnego ubezpieczenia rentowego oraz do egzekucji ze świadczeń pieniężnych, przysługujących z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, stosuje się przepisy o egzekucji ze świadczeń przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.

Dodać również trzeba, że z zasiłku chorobowego można egzekwować min. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych, należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego, sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, kwoty nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych lub pielęgnacyjnych, świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów w razie braku możliwości potrącenia z wypłacanych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów, wraz z odsetkami za zwłokę w ich spłacie, a także kwoty zasiłku pielęgnacyjnego wypłaconego za okres, za który przyznano dodatek pielęgnacyjny.

Potrącenia powyższe, mogą być dokonywane w następujących granicach:

 • świadczenia alimentacyjne - do wysokości 60% świadczenia, należności egzekwowane związane z:

–  odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej,
–  odpłatnością za pobyt w zakładach opiekuńczo-leczniczych,
–  odpłatnością za pobyt w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
– do wysokości 50% świadczenia,

 

 • inne egzekwowane należności - do wysokości 25% świadczenia.

Wysokość części świadczenia podlegającego egzekucjom ustala się od kwoty świadczenia przed odliczeniem miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Kwota zasiłku wolna od egzekucji i potrąceń, wynosi m.in.:

 • 514,30 zł - przy potrącaniu:

–  należności z tytułu alimentów wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi,
–  należności z tytułu należności alimentacyjnych dochodzonych przez wierzyciela;

 •  848,60 zł - przy potrącaniu należności wynikających z tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi.

Kwoty wolne od egzekucji i potrąceń podlegają corocznej waloryzacji od 1 marca na zasadach okreś...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.