Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Pracownik napisał podanie o urlop okolicznościowy w związku z oddaniem krwi. Zaświadczenie stwierdza oddanie krwi w innym dniu niż pracownik wniósł na podaniu o urlop. Oddanie krwi jest urlopem okolicznościowym i w jakim dniu powinien być odebrany?

Odpowiedź

Dawcy krwi przysługuje min. zwolnienie od pracy w dniu, w którym oddaje krew, i na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi. Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi. Dzień wolny na oddanie krwi nie jest urlopem okolicznościowym. Zatem, podanie pracownika o urlop okolicznościowy nie ma podstaw prawnych, a co za tym idzie pracodawca nie może usprawiedliwić nieobecności w pracy pracownika w innym dniu niż dzień, w którym krew była oddana.

Uzasadnienie

Zgodnie z Kodeksem pracy reguły  udzielania pracownikom zwolnień od pracy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy, a także przypadki, w których za czas nieobecności lub zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Ważne

Zgodnie z § 12 rozporządzenia pracodawca ma obowiązek zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi. Pracodawca jest również obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas niezbędny do przeprowadzenia zaleconych przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich, jeżeli nie mogą one być wykonane w czasie wolnym od pracy.


Organizację, zadania i zasady oddawania i pobierania krwi reguluje ustawa o publicznej służby krwi. Zgodnie z art. 9 ustawy o publicznej służbie krwi zasłużonemu honorowemu dawcy krwi i honorowemu dawcy krwi przysługuje:

  1. zwolnienie od pracy w dniu, w którym oddaje krew, i na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
  2. zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy,
  3. zwrot kosztów przejazdu do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju; koszt przejazdu ponosi jednostka organizacyjna publicznej służby krwi,
  4. posiłek regeneracyjny.

Należy dodać, że dawcy krwi przysługuje tytuł „Honorowy Dawca Krwi”.
Zauważyć należy, że za czas zwolnienia od pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia ustalonego w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 297 Kodeks...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.