Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy po wejściu w życie ustawy o ochronie danych osobowych nadal można wpisywać imiona rodziców pracownika oraz informacje, że pracownik przeszedł na emeryturę? Czy należy na świadectwie pracy wpisywać wszystkie daty, w których pracownik świadczył pracę?

ODPOWIEDŹ

Tak jak do tej pory w świadectwie pracy należy podać dane, które są określone w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy. Te wszystkie dane zawarte w świadectwie pracy muszą się w nich znaleźć, bowiem kolejny pracodawca wie, jaki np. jest wymiar urlopu wypoczynkowego, czy pracownik ma jeszcze urlop na żądanie, w jakich okresach pracował u danego pracodawcy i w jakim wymiarze. Należy pamiętać, że świadectwo pracy jest dokumentem na podstawie, którego można określić uprawnienia pracownicze i w zakresie ubezpieczeń społecznych pracownika.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 2 tego rozporządzenia w świadectwie pracy zamieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczeń społecznych, dotyczące:

  • okresu lub okresów zatrudnienia;

  • wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy;

  • rodzaju wykonywanej pracy lub zajmowanych stanowisk lub pełnionych funkcji;

  • trybu i podstawy prawnej rozwiązania lub podstawy prawnej wygaśnięcia stosunku pracy, a w przypadku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem - strony stosunku pracy, która dokonała wypowiedzenia;

  • okresu, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 Kodeksu pracy;

  • urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy i wykorzystanego w tym roku;

  • wykorzystanego urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia;

  • wykorzystanego urlopu ojcowskiego;

  • wykorzystanego urlopu rodzicielskiego i podstawy prawnej jego udzielenia;

  • wykorzystanego urlopu wychowawczego i podstawy prawnej jego udzielenia;

  • okresu, w którym pracownik korzystał z ochrony stosunku pracy, o której mowa w art. 1868 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy;

  • zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 Kodeksu pracy, wykorzystanego w roku kalenda...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę