Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Mamy pracownika, który swoją pracę wykonuje dla nas na podstawie umowy zlecenia. Ostatnio stwierdził, że należy mu się płatna przerwa w pracy. Czy ma rację?

Odpowiedź

Decydujące w tym zakresie zapisy zawartej umowy zlecenia. Co do zasady zleceniobiorca nie ma prawa w ogóle do przerwy. Wynika to z faktu, że jest to umowa zawierana na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, który w żaden sposób nie reguluje kwestii przerw w pracy. Tym samym pracownik zatrudniony na podstawie umowy zlecenia nie ma takich praw, jakie przysługują pracownikowi zatrudnionemu na podstawie przepisów Kodeksu pracy.

Uzasadnienie

Prawo zleceniobiorcy do przerwy i ewentualnej zapłaty za nią musi być uregulowane w umowie zawartej przez strony. Jest to umową pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą, w której obie strony zgodziły się na warunki na jakich została ona zawarta.

Jeśli więc umowa nie reguluje kwestii przerw i wynagrodzenia za nie to nie przysługują one zleceniobiorcy.

Pracodawca musi jednak zapewnić zleceniobiorcy bezpieczne i higieniczne warunki pracy osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą (art. 304 § 1 k.p.).

Zgodnie z art. 207 § 2 pracodawca ma obowiązek chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest po...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.