Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Zobowiązaliśmy niektórych pracowników do dyżuru domowego. Zgodnie z naszym oczekiwaniem, pracownik powinien stawić się na nasze wezwanie w miejscu pracy do maksymalnie 30 minut. Czy za dyżur w domu powinniśmy zapłacić wynagrodzenie? Czy czas takiego dyżuru wlicza się do czasu pracy? Uważamy że nie, bowiem pracownik nie wykonuje wtedy pracy.

ODPOWIEDŹ

Czas dyżuru z domu, zgodnie z przepisami ustawy z 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy, nie wlicza się do czasu pracy, a co za tym idzie - za ten czas nie przysługuje wynagrodzenie. Tym niemniej w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej istnieje ryzyko zakwalifikowania przez Sąd Pracy tego rodzaju dyżuru do czasu pracy.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 1515 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: k.p.), pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę, w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.

Zgodnie z § 2 wspomnianego przepisu, czasu dyżuru nie wlicza się do czasu pracy, jeżeli podczas dyżuru pracownik nie wykonywał pracy. Czas pełnienia dyżuru nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku, o którym mowa w art. 132 i 133 k.p.

Za czas dyżuru, z wyjątkiem dyżuru pełnionego w domu, pracownikowi przysługuje czas wolny od pracy w wymiarze odpowiadającym długości dyżuru, a w razie braku możliwości udzielenia czasu wolnego - wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60% wynagrodzenia (1515 § 3 k.p.).

Pracownicy pozostając w gotowości do pracy w domu, dopóki nie rozpoczną wykonywać pracy - zgodnie z obecnie obowiązującym przepisem Kodeksu pracy- nie będą uprawnieni do wynagrodzenia za ten czas.

Odmiennie wyglądałaby sytuacja pracowników pozostających na dyżurze poza domem. Wtedy ustawodawca przewidział, że należną rekompensatą jest udzielenie c...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę