Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

CZAS PRACY

1 czerwca 2018

Czy prawidłowe jest ewidencjonowanie godzin pracy w zadaniowym systemie czasu pracy

192

Zgodnie z art. 149 par. 1 Kodeksu pracy „Pracodawca prowadzi ewidencje czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Pracodawca udostępnia tę ewidencję pracownikowi, na jego żądanie”. Natomiast paragraf 2 mówi, że: „W stosunku do pracowników objętych systemem zadaniowego czasu pracy, pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w porze nocnej nie ewidencjonuje się godzin pracy.” Czy oznacza to, że przy zadaniowym czasie pracy prowadzimy ewidencję czasu pracy bez godzin pracy? Ewidencjonujemy tylko nieobecności? Czy jeśli jednak są ewidencjonowane godziny czy to jest błąd?

ODPOWIEDŹ

Jednym z systemów czasu pracy, które dopuszcza Kodeks pracy jest system zadaniowy, potocznie określany mianem „nienormowanego czasu pracy”. To określenie bierze się z tego, że przy systemie zadaniowym pracownik nie wykonuje pracy w konkretnych, ustalonych z góry przez pracodawcę godzinach (od - do). Stąd, nie ma uzasadnienia dla systematycznego ewidencjonowania godzin pracy.

UZASADNIENIE

Rozkład czasu pracy organizuje sam pracownik. Zadaniowiec nie musi też codziennie podpisywać listy obecności, odhaczać przyjść i wyjść. Bynajmniej nie oznacza to jednak, że w takim systemie pracownik może pracować bez żadnych ograniczeń.

Artykuł 140 k.p. stanowi, że w uzasadnionych przypadkach, może być stosowany system zadaniowego czasu pracy. Pracodawca, po porozumieniu z pracownikiem, ustala czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań, uwzględniając wymiar czasu pracy wynikający z norm określonych w art. 129 czyli ogólnych tj. 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Nie do każdego rodzaju pracy system zadaniowy może być stosowany. Jak wskazuje k.p. można się na nim oprzeć „w uzasadnionych przypadkach”, tam gdzie liczy się samodzielność, mobilność, praca nie wiąże się z jednym, stałym miejscem i czasem, a wymagane jest jedynie spełnienie wytyczonych zadań. Ze względu na tę specyfikę odnotowywan...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.