Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OŚWIATA I KULTURA

1 marca 2018

Czy nauczyciela obowiązują limity z Kodeksu pracy dotyczące ilości zawieranych z nim umów na czas określony

165

Nauczyciel ma już zawarte ze szkołą, w której pracuje trzy kontrakty przewidujące roczną pracę w tej placówce. Czy następna umowa będzie podlegała ograniczeniom zawartym w kodeksie pracy i pracodawca będzie musiał z nauczycielem podpisać umowę o pracę na czas nieokreślony?

ODPOWIEDŹ

Sytuacja prawna nauczyciela zależy od tego na jakich zasadach został zatrudniony. Jeśli jego pracę reguluje Karta Nauczyciela to uznać należy, że nie obejmują go ograniczenie w zawieraniu umów o pracę o charakterze terminowym. Jeśli jednak pracuje na podstawie kodeksu pracy to kolejna umowa okresowa powinna już być umową o pracę na czas nieokreślony.

UZASADNIENIE

Opisany w pytaniu problem to świetna ilustracja wyjaśniająca działanie zasady „lex specialis derogat legi generali” (czyli „prawo o większym stopniu szczegółowości należy stosować przed prawem ogólniejszym”).

Reguła ta dotyczy aktów prawnych o takiej samej mocy np. dwóch ustaw i przy założeniu, że obowiązują one w tym samym czasie). Kodeks pracy w art. 5 stanowi, że jeżeli stosunek pracy określonej kategorii pracowników regulują przepisy szczególne, przepisy kodeksu stosuje się w zakresie nieuregulowanym tymi przepisami. To oznacza, że owe regulacje szczególne mają pierwszeństwo przed ogólniejszymi przepisami kodeks pracy. I tak jest w przypadku nauczycieli. Karta Nauczyciela w praktyce kompleksowo opisuje zasady ich zatrudniania w związku z tym nie należy w pierwszej kolejności posługiwać się regułami zawartych w kodeksie pracy.

Dlatego nie stosuje się przepisów zawartych w tym ostatnim akcie prawnym- w tym także tych dotyczących limitów umów o pracę na czas określony. Stąd prosty wniosek, że nawet trzecia umowa terminowa zawarta z nauczycielem kontraktowym zatrudnionym na podstawie Karty Nauczyciela nie rodzi konieczności podpisywania z nim umowy o pracę na czas nieokreślony, bo w Karcie po prostu nie ma zapisanych podobnych ograniczeń.

WAŻNE: Nauczyciela zatrudnionego na podstawie Karty Nauczyciela nie dotyczą limity umów terminowych - ani ich ilości, ani czasu trwania.

Inaczej wygląda sytuacja, jeśli zatrudnienie pedagoga reguluje kodeks pracy (dalsze uwagi dotyczą także pracowników administracyjnych szkoły bo nie korzystają oni z przywilejów zawartych w Karcie Nauczyciela).

W takim prz...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę