Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

1 stycznia 1970

NR 14 (Luty 2019)

Czy można przerwać ciągłość w zawieraniu umów na czas określony

205

Pracownik był zatrudniony jak pracownik biurowy od 17 września 2012 do 30 września 2013 r. i druga umowa od 1października 2013 r.  do 30 września 2018 roku. Z upływem terminu 30 września  2018 r. umowa została rozwiązana. Czy mogę zatrudnić tego pracownika od marca 2019 r., aby umowa nie przekształciła się w umowę na czas nieokreślony? Czy zmiana stanowiska pracy spowoduje, że 33 miesiące będą liczone od początku? Proszę o wyjaśnienie tych kwestii.         

Odpowiedź

Obecnie nie ma tzw. czasu wyczekiwania, który powodowałby przerwanie ciągłości w zawieraniu kolejnej umowy na czas określony. Zawarcie kolejnej umowy na okres dłuższy niż 1 miesiąc automatycznie spowoduje, że taka umowa zawarta na czas oznaczony z mocy prawa przekształci się w umowę po pracę zawartą na czas nieokreślony. Od 22 lutego 2016 r. do 30 września 2018 r. upłynęło łącznie 31 miesięcy i 8 dni.

Sposobu liczenia okresu dotychczasowego zatrudnienia nie zmieni fakt zatrudnienia pracownika na innym stanowisku niż dotychczasowe, ponieważ przepisy wprost wskazują na tożsamość stron stosunku pracy (pracodawcę i pracownika), a nie na rodzaj wykonywanej pracy.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 251 Kodeksu pracy (w brzmieniu od 22 lutego 2016 r.)  okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.

Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony jest dłuższy niż okres, o którym mowa w zdaniu wcześniejszym lub jeżeli liczba zawartych umów jest większa niż liczba umów określona w tym przepisie, uważa się, że pracownik, odpowiednio od dnia następującego po upływie okresu, o którym mowa, lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Tej zasady 33 miesięcy  nie stosuje się do umów o pracę zawartych na czas określony:

 

  • w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

  • w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,

  • ...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.