Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czas trwania urlopu rodzicielskiego przy podjęciu pracy przez matkę w trakcie jego trwania

Artykuły | 28 września 2020 | NR 34
28

Pracownica wystąpiła do pracodawcy z wnioskiem o urlop rodzicielski od 13 kwietnia 2020 r. do 22 listopada 2020 r. Od 17 sierpnia 2020 r. podjęła pracę na 1/2 etatu, W związku z tym następuje przesunięcie zakończenia urlopu rodzicielskiego. Jaki jest sposób liczenia czasu trwania urlopu rodzicielskiego jeżeli pracownik będzie świadczył pracę również w okresie przedłużonego urlopu rodzicielskiego?
 

Odpowiedź

Liczba tygodni urlopu rodzicielskiego połączona z pracą na 1/ 2 etatu wynosi 14 tygodni.
Zatem, 14 tygodni x 1/2 etatu = 7 tygodni – wydłużony urlop rodzicielski.

Jeśli w części przedłużającej pracownik będzie także pracował na 1/2 etatu, to wymiar części przedłużającej o 7 tygodni będzie punktem do obliczenia ostatecznego wymiaru urlopu rodzicielskiego czyli:

 • 7 tygodni części wydłużonej : (1 – 1/2 etatu) = 14 tygodni.
 • Przedłużenie urlopu rodzicielskiego będzie trwało ostatecznie 14 tygodni.
 • Wymiar całego urlopu rodzicielskiego wyniesie 32 tygodnie + 14 tygodni = 48 tygodni.

Uzasadnienie

Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do:

 • 32 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
 • 34 tygodni – w pozostałych przypadkach.

Urlop w takim wymiarze przysługuje łącznie obojgu rodzicom dziecka.

Urlop rodzicielski jest udzielany jednorazowo albo w częściach nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia.

Urlop rodzicielski jest udzielany bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego, nie więcej niż w 4 częściach, przypadających bezpośrednio jedna po drugiej albo bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części urlopu rodzicielskiego, w wymiarze wielokrotności tygodnia. 

Jednakże, urlop rodzicielski w wymiarze do 16 tygodni może być udzielony w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po poprzedniej części tego urlopu albo nieprzypadającym bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części tego urlopu. Liczba wykorzystanych w tym trybie części urlopu pomniejsza liczbę części przysługującego urlopu wychowawczego.

Żadna z części urlopu rodzicielskiego nie może być krótsza niż 8 tygodni, z wyjątkiem:
pierwszej części urlopu rodzicielskiego, która w przypadku:

 • urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie nie może być krótsza niż 6 tygodni,
 • przyjęcia przez pracownika, o którym mowa w art. 183 § 1, na wychowanie dziecka w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, do 10 roku życia, nie może być krótsza niż 3 tygodnie;
 • sytuacji, gdy pozostała do wykorzystania część urlopu jest krótsza niż 8 tygodni.

Urlop rodzicielski jest udzielany na pisemny wniosek pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1868a. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

Liczbę części urlopu ustala się w oparciu o liczbę złożonych wniosków o udzielenie urlopu. W liczbie wykorzystanych części urlopu uwzględnia się także liczbę wniosków o zasiłek macierzyński za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego albo jego części, złożonych przez ubezpieczoną – matkę dziecka lub ubezpieczonego – ojca dziecka.
Pracownik może zrezygnować z korzystania z urlopu rodzicielskiego w każdym czasie za zgodą pracodawcy i powrócić do pracy.

Dodać trzeba, że pracownik może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. W takim przypadku urlopu rodzicielskiego udziela się na pozostałą część wymiaru czasu pracy. 

W takim przypadku, podjęcie pracy następuje na pisemny wniosek pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy. Do wniosku dołącza się dokumenty:
imię i nazwisko pracownika;

 • określenie wymiaru czasu pracy;
 • wskazanie okresu, w którym pracownik zamierza łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego lub jego części z wykonywaniem pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy;
 • oświadczenie pracownika o zamiarze łączenia części urlopu rodzicielskiego powstałej w wyniku proporcjonalnego wydłużenia tego urlopu z pracą w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy, z określeniem wymiaru czasu pracy, albo o braku takiego zamiaru.

WAŻNE: Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika, chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. O przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku pracodawca informuje pracownika na pi...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę