Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

CZAS PRACY

1 marca 2018

Zmiana wymiaru czasu pracy a informacja o warunkach zatrudnienia

211

Jednemu z naszych pracowników od kwietnia chcemy zwiększyć wymiar czasu pracy z 1/4 etatu na pełny etat za porozumieniem zmieniającym warunki umowy o pracę. Czy powinniśmy wręczyć mu również aneks do informacji o warunkach zatrudnienia, w którym zamieszczona jest informacja o wymiarze należnego urlopu?

ODPOWIEDŹ

Na skutek zmiany wymiaru czasu pracy nastąpiła zmiana wymiaru należnego pracownikowi urlopu wypoczynkowego, dlatego należy przekazać pracownikowi na piśmie aktualną informacje warunkach zatrudnienia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 29 § 3 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (dalej: k.p.) w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika na piśmie o:

  • obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,

  • częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,

  • wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,

  • obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę, 

  • układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty.

Poinformowanie pracownika o jego warunkach zatrudnienia (wymienionych w punktach 1-4) może nastąpić przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów prawa pracy.

Chodzi tu nie tylko o przepisy k.p., ale także o przepisy regulaminu pracy czy układu zbiorowego pracy (np. dotyczące częstotliwości wypłaty wynagrodzenia).

Zgodnie z art. 29 § 32 k.p pracodawca informuje także pisemnie pracownika o zmianie jego warunków zatrudnienia, o których mowa we wcześniej wymienionych punktach 1–4,

O objęciu pracownika układem zbiorowym pracy, a także o zmianie układu zbiorowego pracy, którym pracownik jest objęty, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian, a w przypadku gdy rozwiązanie umowy o pracę miałoby nast...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.