Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Pracownicy w kwietniu przebywali na urlopie, po 3 dni każdy. Czy można zastosować dla każdego z nich inny sposób wyliczenia kwoty wynagrodzenia za urlop? tzn. jednemu wyliczyć z 3 miesięcy a drugiemu z 12 miesięcy. Wspomnę jeszcze ze taki sposób wyliczenia jest korzystniejszy dla każdego z tych pracowników. 

ODPOWIEDŹ

Tak, to pracodawca dokonuje oceny wahań wynagrodzenia oraz ustalenia okresu, z którego wysokość świadczenia będzie ustalana. Obowiązujące przepisy wskazują jedynie, że okres z jakiego naliczane są tzw. zmienne składniki wynagrodzenia, nie powinien być krótszy od 3 i dłuższy niż 12 miesięcy. Pracodawca może zatem przyjąć za podstawę naliczenia wynagrodzenia urlopowego, wynagrodzenie z takiego okresu, który będzie najkorzystniejszy dla pracownika.

UZASADNIENIE

Zasady obliczania wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego określa art. 172 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Zgodnie z tym przepisem: Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu; w przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy.

Przepis ten zawiera  jedynie wskazówkę co do okresów, z których należy obliczać średnie wartości odnoszące się do zmiennych składników wynagrodzenia. Na taką interpretację wskazuje użycie w treści przepisu słów „mogą być obliczane”.

Dokładne zasady naliczania wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego zawarte zostały w rozporządzeniu z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop; dalej: rozporządzenie urlopowe.

Zgodnie z § 8 rozporządzenia urlopowego, składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, które nie zostały określone stałą stawką miesięczną – czyli tzw. zmienne składniki wynagrodzenia – uwzględnia się z kilku miesięcy. Przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego uwzględnia się je w...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.