Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Pracownik jest zatrudniony na pełny etat w od poniedziałku do piątku po 8 godzin na dobę. W firmie obowiązują miesięczne okresy rozliczeniowe. W maju 2019 roku pracownik przepracował 1 sobotę – 8 godzin, a w dwóch dniach pracujących zamiast8 godzin pracownik przepracował 10 godzin. W trzeciej dekadzie miesiąca pracownik był 4 dni na zwolnieniu lekarskim. Pracownik nie otrzymał dni wolnych za przepracowane nadgodziny. Na jakiej podstawie i w jaki sposób naliczyć wynagrodzenie pracownikowi za maj 2019?

Odpowiedź

Wobec powyższego, za maj 2019 r. pracodawca powinien wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za 136 godzin przepracowanych zgodnie z rozkładem pracy [168 godzin norma czasu pracy za maj – 4 dni zwolnienia lekarskiego (4 dni x 8 godzin)] orazza przepracowane 4 nadgodziny, a także zasiłek za 4 dni choroby, a także wynagrodzenie wraz z dodatkami za pracę w nadgodzinach za nadgodziny dobowe, jak i tygodniowe.

Uzasadnienie

Zgodnie z Kodeksem pracy podstawowy czas pracy wynosi 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5–dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym tj. najkrótszym obejmującym co najmniej 1 miesiąc, ale nieprzekraczającym 4 miesięcy.

W rozliczeniu czasu pracy oraz wynagrodzenia za pracę należy uwzględnić pracę w nadgodzinach oraznieobecności pracownika w pracy np. choroba pracownika.

Za przekroczenie dobowego wymiaru czasu pracy przysługuje dodatek za nadgodziny w wymiarze 50% stawki za godzinę pracy, jeśli praca nie była wykonywana w porze nocnej.

W wyjątkowych sytuacjach, gdy udzielenie dnia wolnego było niemożliwe, pracodawca ma obowiązek zapłacić zatrudnionemu za godziny przepracowane w sobotę. Pracownikowi należy się normalna stawka godzinowa, pomnożona przez liczbę przepracowanych godzin.

Wynagrodzenie za czas choroby naliczane jest na podstawie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Nominalny czas pracy

Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin
w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Pracodawca może przyjąć okres rozliczeniowy obejmujący co najmniej 1 miesiąc.

Maksymalna liczba godzin, którą pracownik może przepracować w skali miesiąca, okresu rozliczeniowego czy roku – bez godzin nadliczbowych – to nominalny czas pracy.

Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się:

 1. mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie
 2. dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.

WAŻNE:

Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym, ulega w tym okresie obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy. Do usprawiedliwionej nieobecności w pracy zalicza się min. niezdolność do pracy z powodu choroby.

Pomiędzy poszczególnymi okresami rozliczeniowymi mogą wystąpić różnice w nominalnym czasie pracy ze względu na nierównomierny rozkład dni świątecznych w ciągu roku kalendarzowego. Każde święto, które przypada w innym dniu niż niedziela, obniża obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym o 8 godzin. Oznacza to, że jeśli w danym okresie rozliczeniowym przypada święto w innym dniu niż niedziela, pracownik powinien przepracować odpowiednio mniej dni, a tym samym godzin – pracy.

Sposób ustalenia wymiaru czasu pracy w maju 2019 r. przy miesięcznym okresie rozliczeniowym:

 • czas pracy w pełnych tygodniach pracy:
  40 godzin x 4 tygodnie pracy = 160 godzin
  (tygodnie pracy przypadają od 1 do 7, od 8 do 14, od 15 do 21 oraz od 22 do 28 maja)
 • czas pracy wraz z„wystającymi” dniami poza pełne tygodnie pracy:
  160 godzin + 8 godzin x 3 dni wystających przypadające od poniedziałku do piątku = 184 godzin
 • czas pracy pomniejszony o 8 godzin za każde święto przypadające od poniedziałku do soboty:
  184 godziny – 8 godzin x 2 dni świąt przypadających od poniedziałku do soboty = 168 godzin.

Wymiar czasu pracy w maju 2019 r. wyniesie 168 godzin.

W przypadku nieobecności pracownika w związku z chorobą należy pomniejszyć wymiar czasu pracy o godziny nieobecności w pracy tj. 4 dni chorobowego x 8 godzin pracy (norma dobowa czasu pracy). Zatem, wymiar czasu pracy pracownika przebywającego na chorobowym za maj 2019 r. wynosi 136 godzin.

Praca wykonywana ponad normy czasu pracy

Czas pracy to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

Zatem, czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie
40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Doba, to 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Tydzień, to 7 kolejnych dni kalendarzowych, poczynając od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego.

Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy,
a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie min. szczególnych potrzeb pracodawcy.

Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości:

 1. 100% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających:
  1. w nocy,
  2.  w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
  3. w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy;
 2. 50% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określony w pkt 1.

Wynagrodzenie stanowiące podstawę obliczania dodatku na pracę w godzinach nadliczbowych, obejmuje wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną.

W zamian za czas przepr...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.