Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Chcę zatrudnić studenta na 1/4 etatu na umowę o pracę. Wiem, że od 1 sierpnia weszła ulga dla młodych więc podatku dochodowego nie będę naliczał. Czy powinienem zgłosić studenta ZUS i opłacać składki ZUS od jego wynagrodzenia?

Odpowiedź

Student ( bez względu na wiek i wielkość etatu) zatrudniony na umowę o pracę obowiązkowo podlega wszystkim rodzajom ubezpieczeń. Zatem, studenta zatrudnionego na umowę o pracę należy zgłosić do ZUS.
Niemniej należy dodać, że w przypadku zatrudnienia na podstawie zlecenia, umowy agencyjnej lub umowy o świadczenie usług uczniów gimnazjów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz ponadpodstawowych, studentów, którzy nie ukończyli 26. roku życia, składki na ubezpieczenie społeczne nie są obowiązkowe.

Uzasadnienie

Studentem jest osoba kształcąca się na studiach wyższych pierwszego stopnia, na studiach drugiego stopnia, na jednolitych studiach. Za studenta uznaje się osobę od dnia wpisania na listę studentów do dnia ukończenia przez nią studiów lub skreślenia z listy studentów. Za dzień ukończenia studiów uważa się m.in. dzień złożenia przez studenta egzaminu dyplomowego.
Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych osoba zatrudniona na umowę o pracę podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu oraz zdrowotnemu. Nie ma znaczenia fakt, że osoba zatrudniona jest studentem, bądź pracuje na 1/4 etatu. 
Osoba będąca studentem podlega ubezpieczeniom społecznym od pierwszego dnia nawiązania stosunku pracy, do rozwiązania umowy o pracę.
Zatem student zatrudniony na podstawie umowy pracę nie osiągnąwszy 26. roku życia może skorzystać tylko z ulgi podatkowej dla młodych. 
Korzystniejszą formą zatrudnienia studenta do 26. roku życia jest zatrudnienie w formie umowy zlecenia, agencyjnej, o dzieło.
W myśl ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanymi dalej „zleceniobiorcami”, oraz osobami z nimi współpracującym nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli są uczniami szkół ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat.
Zatrudniając studenta na umowę zlecenie, zleceniodawca nie opłaca s...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.