Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OŚWIATA I KULTURA

1 czerwca 2018

Wymiar urlopu wypoczynkowego nauczyciela pełniącego funkcję kierowniczą w szkole

164

Słyszałam, że w 2018 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące urlopów wypoczynkowych osób pełniących stanowiska kierownicze w szkole feryjnej. Jak to teraz wygląda?

ODPOWIEDŹ

Od 1 stycznia 2018 r. osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych zarówno w szkole, jak i w przedszkolu korzystają z urlopu wypoczynkowego na takich samych zasadach, tj. określonych dla nauczycieli placówek nieferyjnych. Osoby te mają prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 64 ust. 1 Karty Nauczyciela nauczycielom zatrudnionym w szkole, w której w organizacji przewidziano ferie szkolne, należy się urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Przepisy przewidują, że w okresie ferii nauczyciel może być zobowiązany przez dyrektora do przeprowadzania egzaminów, prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego lub opracowywania szkolnego zestawu programów oraz uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym w określonej formie (art. 64 ust. 2 Karty Nauczyciela). Jednak wykonywanie tych czynności nie może łącznie zająć nauczycielowi więcej niż 7 dni.

Od 1 stycznia 2018 r. prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów ma:

  • dyrektor szkoły,

  • wicedyrektor szkoły,

  • nauczyciel pełniący inne stanowisko kierownicze w szkole,

  • nauczyciel, który przez okres co najmniej 10 miesięcy pełni obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze (do art. 64 ust. 2a Karty Nauczyciela).

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują również nowe regulacje dotyczące przesuwania oraz udzielania urlopu wypoczynkowego w późniejszym terminie niż pierwotnie planowany nauczycielom zajmu...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę