Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

System czasu pracy pracownika, który może wykonywać swoją pracę tylko w sobotę i niedzielę

Artykuły | 31 marca 2020 | NR 28
220

Osoba prowadzi restaurację i chciała by zatrudnić kelnera do pracy przez weekend. Proszę o informację czy można w takim przypadku podpisać umowę na 1/2 etatu ze wskazaniem, że praca odbywa się w soboty i niedziele. Proszę o informację, czy w sytuacji gdy w każdym miesiącu pracownik nie będzie przekraczał liczby godzin do przepracowania przy 1/2 etatu będzie mu przysługiwało wynagrodzenie takie jak na umowie np 1300,00 zł i nie trzeba mu wypłacać żadnych dodatków oraz nadgodzin za prace, pomimo tego, że jest to praca w sobotę bądź niedzielę. Czy są jakieś dodatkowe obowiązki dla pracodawcy w przypadku takiej umowy o pracę. oraz jakie dodatkowe zapisy powinny się znaleźć w umowie o pracę.

Odpowiedź

W opisywanym przypadku należałoby zastosować równoważny czas pracy. Zgodnie z Kodeksem pracy praca w soboty i niedziele jest możliwa w transporcie i komunikacji, w systemie pracy zmianowej, w rolnictwie i hodowli, w gastronomii, handlu i usługach. Co ważne, w równoważnym systemie czasu pracy pracodawca nie musi płacić pracownikowi za nadgodziny, jeśli godziny te wynikają z harmonogramu pracownika. Dobowy czas pracy może być wydłużony do 12, 16 lub 24 godzin. Praca w sobotę i niedzielę może być zatem świadczona zgodnie z harmonogramem pracy, dlatego pracownik nie zawsze ma prawo do odbioru dnia wolnego czy do dodatku za nadgodziny. Zatrudniając pracownika w równoważnym systemie pracy należałoby w umowie o pracę ująć klauzulę o systemie pracy i czas pracy tego pracownika umieszczać w harmonogramie pracy.
Należy także wspomnieć, że art. 144 Kodeksy pracy, na pisemny wniosek pracownika może być zastosowany system czasu pracy, w którym praca świadczona jest wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta. W systemie tym dopuszczalne jest wydłużenie dobowej normy czasu pracy do 12 godzin przy zachowaniu przeciętnej 40–godzinnej tygodniowej normy czasu pracy. Okres rozliczeniowy nie może przekroczyć 1 miesiąca. W przypadku 1/2 etatu czas przepracowany w sobotę i niedzielę nie może przekroczyć 20 godzin. Przekroczenie 20 godzin w sobotę i niedziele będzie wiązało się z powstaniem nadgodzin. Weekendowy system czasu pracy musi być ujęty w zawartej umowie o pracę. Dodatkowo, jeśli pracownik będzie pracował ponad przysługujący mu wymiar czasu pracy, w umowie o pracę powinna być zawarta klauzula o przysługującym dodatku za przepracowane nadgodziny.
Z regulaminów wewnętrznych bądź obwieszczeń pracodawcy powinno wynikać, że pracodawca w związku ze specyfiką działalności może stosować różne systemy czasu pracy.

Uzasadnienie

Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.
Do celów rozliczania czasu pracy pracownika:

  1. przez dobę – należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy;
  2. przez tydzień – należy rozumieć 7 kolejnych dni kalendarzowych, poczynając od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego.
     

Ważne

Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.


Rozkład czasu pracy danego pracownika może być sporządzony – w formie pisemnej lub elektronicznej – na okres krótszy niż okres rozliczeniowy, obejmujący jednak co najmniej 1 miesiąc. Pracodawca przekazuje pracownikowi rozkład czasu pracy co najmniej na 1 tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który został sporządzony ten rozkład.
Pracodawca nie ma obowiązku sporządzania rozkładu czasu pracy, jeżeli:

  1. rozkład czasu pracy pracownika wynika z prawa pracy, obwieszczenia, o którym mowa w art. 150 § 1, albo z umowy o pracę;
  2. w porozumieniu z pracownikiem ustali czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań, uwzględniając wymiar czasu pracy wynikający z norm określonych w § 1; w takim przypadku rozkład czasu pracy ustala pracownik;
  3. na pisemny wniosek pracownika stosuje do niego rozkłady czasu pracy, o których mowa w art. 1401 k.p.;
  4. na pisemny wniosek pracownika ustali mu indywidualny rozkład czasu pracy.

Pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego.

Równoważny system czasu pracy

Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, może być stosowany system równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy.
W tym systemie czasu pracy dopuszcza wydłużenie czasu pracy w danym dniu lub tygodniu, a  skrócenia czasu pracy w innym dniu lub tygodniu bądź udzielenia dni wolnych od pracy. W tym systemie czas pracy należy planować tak, żeby w okresie rozliczeniowym jego dopuszczalny wymiar nie był przekroczony.
Stosując równoważny system czasu pracy należy zachować przeciętną tygodniowa normę czasu pracy, która wynosi 40 godzin. W przypadku 1/2 etatu norma ta wynosi 20 godzin. Zauważyć trzeba, że norma tygodniowa jest normą przeciętną, a to oznacza że można w jednym tygodniu zaplanować więcej godzin niż przewiduje norma, a w pozostałych tygodniach okresu rozliczeniowego należałoby zaplanować mniej godzin pracy. Niemniej trzeba mieć na uwadze prawo pracownika do odpoczynku tj. w każdym tygodniu pracownikowi wykonującemu pracę w równoważnym systemie czasu pracy przysługuje prawo do odpoczynku tygodniowego (co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku).
Podkreślić trzeba, że w tym systemie pracy, należy zapewnić pracownikowi liczbę dni wolnych od pracy odpowiadającą przede wszystkim liczbie niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy przypadającym w okresie rozliczeniowym.
 

Ważne

Pracodawca stosując stały rozkład czasu pracy, nie ma obowiązku tworzenia harmonogramów, j...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.