Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Pracownica wystąpiła z wnioskiem o skrócenie tygodnia pracy przez wydłużenie czasu pracy od poniedziałku do czwartku do 10 godzin pracy w związku z brakiem opieki nad dzieckiem w piątki. Czy pracodawca musi wyrazić zgodę na wydłużenie czasu pracy pracownicy?

Odpowiedź

Jeżeli system pracy oraz interes pracodawcy stoją na przeszkodzie, to pracodawca może nie przychylić się do wniosku pracownicy o skrócenie tygodnia pracy. Jednakże, jeśli nie istnieją szczególne przeszkody, to pracodawca powinien wyrazić zgodę na zaproponowane godziny pracy przez pracownicę.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 143 Kodeksu pracy pracownik może wystąpić do pracodawcy z wnioskiem skrócenie tygodnia pracy z równoczesnym przedłużeniem dobowego wymiaru czasu pracy. W tym systemie jest dopuszczalne wykonywanie pracy przez pracownika przez mniej niż 5 dni w ciągu tygodnia, przy równoczesnym przedłużeniu dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca.
Należy zauważyć, że okresem rozliczeniowym jest czas, w którym dokonuje się ustalenia, czy planowany czas pracy pracownika obejmuje granice normy czasu pracy w obowiązującym systemie czasu pracy i czy nie zostanie przekroczony pięciodniowy czas pracy oraz okres rozliczenia czasu pracy pracownika.
Miesięczny okres rozliczeniowy rozpoczyna się z początkiem pierwszego dnia pierwszego miesiąca i kończy się z upływem ostatniego dnia tego miesiąca bez względu na liczbę dni w poszczególnych miesiącach. Każdy dowolny miesiąc roku może być początkiem okresu rozliczeniowego.
Dodać trzeba, że pracodawca nie ma obowiązku uwzględniać prośby pracownika. Zapewne decyzja o wyrażeniu zgody będzie uzależniona od potrzeb firmy oraz warunków organizacji pracy. Ustawa także nie nakłada na pracodawcę obowiązku uwzględniania takiego wniosku w związku z opieką nad dzieckiem. Decyzja pracodawcy i nie podlega kontroli w postępowaniu przed sądem pracy.

WAŻNE: Pracownik zatrudniony w systemie skróconego tygodnia pracy może pracować w kolejno następujących po sobie dniach lub w różnych dniach tygodnia czyli pomiędzy dniem wolnym.

Podkreślić jednak trzeba, że w każdej dobie każdemu pracownikowi przysługuje prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku, oznacza to, że dobowy czas pracy pracownika wraz z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać 13 godzin. Okres odpoczynku dobowego nie dotyczy:

  • pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz
  • przypadków konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii (art. 132 § 2 k.p.). 

Jeśli jednak w powyższych przypadkach dojdzie do skrócenia 11–godzinnego odpoczynku dobowego, to...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.