Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Potrącenie z wynagrodzenia nieprzepracowanych godzin wymiaru w okresie rozliczeniowym wskutek wyjścia prywatnego

Artykuły | 26 lutego 2020 | NR 27
211

Pracownik w styczniu korzystał z wyjścia prywatnego. Nie odpracował kilku godzin do pełnego wymiaru godzin za styczeń. W firmie jest uregulowany miesięczny system rozliczenia czasu pracy. Czy mogę potrącić z wynagrodzenia pracownika wartość godzin nieprzepracowanych?

Odpowiedź

Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za przepracowanie pełnego wymiaru godzin w danym okresie rozliczeniowym. Zatem, godziny nieprzepracowane przez pracownika w związku z wyjściem prywatnym podlegają rozliczeniu w wynagrodzeniu za dany miesiąc.

Uzasadnienie

Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią. 
Z istoty stosunku pracy wynika zobowiązanie pracownika do świadczenia pracy zgodnej z zawartą umową oraz obowiązek pracodawcy wypłaty wynagrodzenia.
Od zasady wypłaty wynagrodzenia za pracę wykonaną przewidziane zostały wyjątki, tzn. za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, gdy przepisy prawa tak stanowią. 
Pracownik nie może ponosić ujemnych konsekwencji niewykonywania pracy, jeżeli nastąpiło to w wyniku zdarzeń od niego niezależnych lub za które nie ponosi winy np. z tytułu: 

  • niewykonywania pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy, mimo gotowości pracownika do pracy,
  • niezawinionego przestoju,
  • powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia pracownika albo innych osób.

Okresy niewykonywania pracy, za które pracownikowi należy się wynagrodzenie mogą być związane osobiście z tym pracownikiem. Wówczas nie traci on prawa do wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy m.in. z powodu:

  • choroby,
  • opieki nad dzieckiem do lat 14,
  • udziału w szkoleniu z zakresu bhp.

Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia w związku z niewykonywaniem w czasie pracy zadań w ramach pełnionej funkcji:

  • społecznego inspektora pracy (art. 15 ust. 2, ust. 3 i ust. 5 ustawy z 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy),
  • członka komisji bhp (art. 23713 § 2 k.p.).

Ważne

Wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym, ustalonym zgodnie z przyjętymi przez pracodawcę zasadami, ulega w tym okresie obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.


Należy podkreślić, że nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy nie powoduje obniżenia wymiaru czasu pracy pracownika, a to oznacza, że pracodawca może od pracownika co do zasady żądać odpracowania nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy. Liczbę godzin nieusprawiedliwionej nieobecności pracownika pracodawca musi określić tj. wskazać dni i ilość godzin, które zgodnie z rozkładem czasu pracy, pracownik miał świadczyć pracę. Odpracowanie nieusprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy dopuszczalne...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.