Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WYNAGRODZENIA

1 stycznia 1970

NR 14 (Luty 2019)

Odszkodowanie zasądzone przez sąd pracy z tytułu dyskryminacji, a składki ZUS i podatek

182

Przegraliśmy w sądzie pracy w I instancji sprawę, którą wniósł do sądu nasz były pracownik. Żądał on zasądzenia odszkodowania z tytułu dyskryminacji płacowej.

W wyroku sąd nakazał wypłatę części przyznanego odszkodowania. Czy od wskazanej przez sąd sumy powinniśmy naliczyć składki ZUS i podatek?

ODPOWIEDŹ

Zasądzane przez sądy pracy odszkodowania z powodu dyskryminacji podlegają oskładkowaniu, są jednak wolne od podatku.

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 183d ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Kluczową kwestią przy ustalaniu czy dane świadczenie ma podlegać oskładkowaniu jest ustalenie czy dane świadczenie stanowi przychód ze stosunku pracy.

Zgodnie z art.12 ust.1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Warto zaznaczyć, że do zakwalifikowania danego świadczenia jako przychód ze stosunku pracy nie ma znaczenia czy to świadczenie jest wypłacane pracownikowi jeszcze w trakcie trwania umowy o pracę czy później, innymi słowy kluczowy jest związek miedzy świadczeniem i jego źródłem w relacji pracownik-pracodawca.

Niewątpliwie z tych wszystkich powodów, odszkodowanie z tytułu dyskryminacji stanowi przychód ze stosunku pracy.

Jednocześnie ustawodawca w art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, przewidział, że...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.