Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

1 sierpnia 2018

Czy jest możliwe rozłożenie płatności składek ZUS na raty

172

Zalegamy względem ZUS z płatnościami składek, a odsetki stale rosną. Chcielibyśmy wyjść z tego zadłużenia. Czy możliwie jest zawarcie z ZUS ugody polegającej na rozłożeniu płatności składek na raty i zatrzymanie naliczania odsetek?

ODPOWIEDŹ

Płatnicy oraz byli płatnicy składek ZUS mogą ubiegać się o rozłożenie płatności zaległych składek na raty tj. zawarcie z ZUS tzw. układu ratalnego. Rozłożeniu na raty mogą podlegać składki na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 29 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ze względów gospodarczych lub innych przyczyn zasługujących na uwzględnienie, ZUS może na wniosek dłużnika odroczyć termin płatności należności z tytułu składek oraz rozłożyć należność na raty, uwzględniając możliwości płatnicze dłużnika oraz stan finansów ubezpieczeń społecznych. Rozłożenie zaległości z tytułu składek na raty następuje w formie umowy, zwanej układem ratalnym, określającej warunki i harmonogram spłat zaległości.

Rozłożenie płatności na raty jest rozwiązaniem nadzwyczajnym. Niewątpliwymi korzyściami z zawarcia układu ratalnego z ZUS, jest uniknięcie przymusowej egzekucji składek albo jej zawieszenie oraz zatrzymanie naliczania odsetek, które zostały skalkulowane do dnia złożenia wniosku.

Niezbędnym do pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest, aby po dniu złożenia wniosku nie zalegać ze składkami bieżącymi. Należy również pamiętać, że na wypadek uwzględniania wniosku o rozłożenie zaległych płatności na raty, ZUS naliczy do każdej z rat opłatę prolongacyjną, w wysokości 50 % stawki odsetek za zwłokę.

WAŻNE: O zawarcie układu ratalnego może do ZUS zwrócić się każdy...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę