Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Ostatnio w naszym magazynie magazynier poślizgnął się i złamał nogę. Wiemy, że powinniśmy powołać komisję do zbadania tego wypadku. Jednak nigdy nie robiliśmy protokołu powypadkowego, a pracownik odpowiedzialny za sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy przebywa na urlopie. Jaki jest termin na sporządzenie tego protokołu? Jakie są konsekwencje jego niesporządzenia?

ODPOWIEDŹ

Jeżeli w trakcie wykonywanej pracy osoba podlegająca ubezpieczeniu wypadkowemu uległa wypadkowi przy pracy, przysługują jej świadczenia z tego ubezpieczenia - prawo do zasiłku chorobowego, a po wyczerpaniu zasiłku chorobowego - prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, pod warunkiem, że ubezpieczony jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy.

UZASADNIENIE

Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy – w stosunku do wykonawcy zlecenia – dokonuje w karcie wypadku podmiot, na którego rzecz jest wykonywana praca na podstawie umowy zlecenia (zleceniodawca).

Ważne: Inaczej jest w przypadku umowy o dzieło. W tym przypadku osoby wykonujące dzieło na podstawie takiej umowy nie podlegają żadnemu ubezpieczeniu społecznemu. Tym samym - jeśli ulegną wypadkowi ZUS nie wypłaci im żadnego świadczenia.

Zleceniobiorca będący poszkodowanym w wypadku przy pracy zgłasza go sam zleceniodawcy, chyba że nie pozwala na to jego stan zdrowia. W takim przypadku robią to za niego świadkowie.

Żeby zdarzenie uznać za wypadek przy pracy należy ustalić jego okoliczności i przyczyny. Należy zabezpieczyć jego miejsce, w sposób pozwalający na odtworzenie okoliczności wypadku. Kolejnym krokiem jest dokonanie oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, stanu urządzeń ochronnych oraz zbadanie warunków wykonywania pracy i innych okoliczności, które mogły mieć wpływ na jego powstanie. Konieczne jest też przesłuchanie poszkodowanego, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala oraz świadków wypadku. a także zebranie innych dowodów, dotyczących wypadku, uznanych za niezbędne.

Niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku zleceniodawca powiadamia na piśmie ZUS o wszczęciu postępowania powypadkowego, w którym może uczestniczyć przedstawiciel ZUS.

Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku – nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku – zleceniodawca sporządza kartę wypadku.

Ważne: O tym, czy zdarzenie zostanie uznane za wypadek przy pracy decyduje zleceniodawca dokonując kwalifikacji prawnej zdarzenia. Stwierdzenie, że zdarzenie nie jest wypadkiem przy pracy, wymaga uzasadnienia i wskazania dowodów stanowiących podstawę do takiego stwierdzenia.

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy na skutek wypadku przy pracy w czasie trwania ubezpieczenia wypadkowego, niezależnie od okresu podlegania temu ubezpieczeniu (tj. bez okresu wyczekiwania). Zasiłek ten przysługuje więc od pierwszego dnia niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy.

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru, na podstawie dokumentów potwierdzających przyczyny jego powstania (karta wypadku przy pracy). Ustalenie prawa do zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego i jego wypłata jest obowiązkiem płatnika składek, jeżeli ma on obowiązek ustalania prawa do zasiłków w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłaty.

Ważne: Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują ubezpieczonemu, w przypadku gdy wyłączną przyczyną wypadku przy pracy było udowodnione naruszenie przez zleceniobiorcę przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę