Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jak zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp należy zorganizować stanowisko pracy dla osoby pracującej przy komputerze?

ODPOWIEDŹ

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla stanowiskwyposażonych w monitory ekranowe oraz wymagania dotyczące organizacji pracy na tych stanowiskach szczegółowo reguluje rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (dalej: rozporządzenie).

UZASADNIENIE

Pracownikiem wykonującym pracę przy komputerze jest każda osoba zatrudniona przez pracodawcę (w tym praktykant i stażysta), użytkująca w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, a więc co najmniej przez 4 godziny dziennie (§ 2 pkt 4 rozporządzenia).

WAŻNE: Po każdej godzinie nieprzerwanej pracy przy monitorze ekranowym pracownik ma prawo do 5-minutowej przerwy lub do chwilowej zmiany rodzaju pracy. Przerwę wlicza się do czasu pracy pracownika.

Stanowisko pracy powinno być tak zaprojektowane, aby pracownik miał zapewnioną dostateczną przestrzeń pracy, pozwalającą na umieszczenie wszystkich elementów obsługiwanych ręcznie w zasięgu ręki. Ponadto należy je tak usytuować, aby zapewnić pracownikowi swobodny dostęp do tego stanowiska. Odległości między sąsiednimi monitorami powinny wynosić co najmniej 0,6 m, a między pracownikiem i tyłem sąsiedniego monitora - co najmniej 0,8 m. Natomiast odległość oczu pracownika od ekranu monitora powinna wynosić 400-750 mm.

Istotnym elementem stanowiska pracy jest także oświetlenie. Jest ono szczególnie istotne w przypadku pracy z monitorem ekranowym. Należy je tak ustawić, aby ograniczyć olśnienie bezpośrednie od opraw, okien, przezroczystych lub półprzezroczystych ścian albo jasnych płaszczyzn pomieszczenia oraz olśnienie odbiciowe od ekranu monitora, w szczególności przez stosowanie odpowiednich opraw oświetleniowych, instalowanie żaluzji lub zasłon w oknach.

Na każdego z pracowników jednocześnie zatrudnionych w pomieszczeniu pracy stałej powinno przypadać co najmniej 2 m2 wolnej powierzchni podłogi oraz 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia, czyli niezajętej przez meble, sprzęt itp.

Wymóg ten dotyczy również pomieszczeń pracy, w których znajdują się stanowiska pracy z monitorami ekranowymi.

Szerokość i głębokość stołu powinna zapewniać:

  • wystarczającą powierzchnię do łatwego posługiwania się elementami wyposażenia stanowiska i wykonywania czynności związanych z pracą przy komputerze,

  • ustawienie klawiatury z zachowaniem odległości nie mniejszej niż 10 cm między klawiaturą a przednią krawędzią stołu,

  • ustawienie elementów wyposażenia w odpowiedniej odległości od pracownika, tj. w zasięgu jego rąk, bez konieczności przyjmowania wymuszonych pozycji,

  • zachowanie odległości oczu pracownika od ekranu monitora w zakresie 400-750 mm.

Wysokość stołu należy tak ustalić, aby zapewnić pracownikowi:

  • naturalne położenie rąk przy obsłudze klawiat...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę