Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Wyposażenie biur w urządzenia służące do korzystania z wysokich szaf

Artykuły | 28 lipca 2020 | NR 32
48

Zakupiliśmy do biura szafy z nadstawkami, które są bardzo wysokie. Żeby użytkować górne części szafy pracownicy stają na krzesła. Czy mam obowiązek zakupu drabin, żeby pracownicy mogli korzystać bezpiecznie z górnych części szaf?

Odpowiedź

Niedopuszczalne jest aby pracownicy korzystali z krzeseł w sytuacji, gdy będą chcieli dostać się do nadstawki szafy. Pracodawca jest odpowiedzialny za organizacje bezpiecznej pracy i stworzenie bezpiecznych warunków pracy pracownikom. 
Wobec tego należy zapewnić, aby urządzenie na którym staje pracownik było stabilne i posiadało odpowiednią wytrzymałość na przewidywane obciążenie. Warunków takich nie spełnia krzesło, które przystosowane jest tylko do siedzenia. Wobec tego należałoby takie stanowiska pracy wyposażyć w drabiny lub podesty spełniające bezpieczne kryteria.

Uzasadnienie

Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Pracodawca jest zobowiązany do ochrony zdrowia i życia pracowników przez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. 

Ważne

Ustawodawca zobowiązuje pracodawcę do wyposażenia pracowników nieodpłatnie w środki ochrony indywidualnej, zabezpieczające ich przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz do informowania pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 

Przepisy szczególne w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawarte są w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z tym rozporządzeniem pracą na wysokości jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Jednakże, do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta: 

  1. osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi; 
  2. wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości. 

Zatem trzeba uznać, że praca w biurze (osłoniętym pełnymi ścianami, ścianami z oknami, praca na podeście osłoniętym barierkami) nie jest pracą na wysokości.
Natomiast, praca na drabinie jest pracą na wysokości, jeśli przekracza 1 m od powierzchni podłogi lub ziemi nawet jeśli jest pracą tymczasową i nie posiada zabezpieczeń. Dodać trzeba, że drabina powinna być wyposażona w łapy antypoślizgowe, a pracownik nie może wychylać się poza obrys drabiny. Drabiny nie powinno się stosować do pracy stałej, lecz tymczasowej, i jako dojścia do stanowiska pracy. W omawianym przykładzie drabina jest urządzeniem, które posłuży do bezpiecznego korzystania z nadstawki szafy.
Podkreślić trzeba, że praca na drabinie powyżej 1 m od powierzchni podłogi lub gruntu jest pracą na wysokości. Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób niezmuszający pracownika do wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia-drabiny, na którym stoi . Na powierzchniach wzniesion...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.