Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Zatrudniając młodocianego na umowę zlecenie od 18–26 roku życia, czy konieczne jest zrobienie mu badań okresowych i bhp?

Odpowiedź

Zgodnie z Kodeksem pracy młodocianym jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Z przepisów nie wynika, że zatrudnienie osoby na umowę zlecenia wymaga badań lekarskich oraz szkoleń bhp. Oznacza to, że pracodawca zatrudniający na umowę zlecenia nie ma obowiązku skierowania badania lekarskie oraz przeszkolenia bhp. Kodeks pracy  nie reguluje cywilnoprawnych stosunków pracy, jednakże jeżeli rodzaj wykonywanej pracy, stanowi znaczny stopień zagrożeń, to wskazane jest, aby prace te wykonywały osoby fizyczne mające odpowiedni stan zdrowia i przestrzegały przepisów bhp. Wówczas pracodawca może wymagać od osoby, z którą zawiera umowę cywilnoprawną, poddania się badaniu lekarskiemu i szkoleniu bhp.

Uzasadnienie

Wobec osób zatrudnionych na innej podstawie niż stosunek pracy pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o których mowa w art. 207 § 2 Kodeksu pracy, osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą.
Pracodawca jest także obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki zajęć odbywanych na terenie zakładu pracy przez studentów i uczniów niebędących jego pracownikami.
Obowiązki określone w art. 207 § 2 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców niebędących pracodawcami, organizujących pracę wykonywaną przez osoby fizyczne:

  1. na innej podstawie niż stosunek pracy;
  2. prowadzące na własny rachunek działalność gospodarczą.

W razie prowadzenia prac w miejscu, do którego mają dostęp osoby niebiorące udziału w procesie pracy, pracodawca jest obowiązany zastosować środki niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia tym osobom.
Obowiązki w zakresie BHP osób zatrudnionych na innej podstawie niż stosunek pracy obowiązki, o których mowa w art. 211 k.p., w zakresie określonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę, ciążą również na osobach fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę, a także na osobach prow...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę