Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Dział: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (wersja obowiązująca od 25.11.2018 do 30.11.2018)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy1)

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

01.01.2019 - ...

zm. Dz.U. 2018 poz. 1608

zm. Dz.U. 2018 poz. 357

25.11.2018 - 31.12.2018 (aktualnie wyświetlana)

zm. Dz.U. 2018 poz. 1629

01.09.2018 - 24.11.2018

zm. Dz.U. 2009 Nr 56 poz. 458

Lista wszystkich wersji

spis treści

(kolor fioletowy oznacza zmiany w stosunku do poprzedniej wersji)

Preambuła

(uchylona)

DZIAŁ PIERWSZY. Przepisy ogólne

Rozdział I. Przepisy wstępne (art. 1 - 91)

Rozdział II. Podstawowe zasady prawa pracy (art. 10 - 183)

Rozdział IIa. Równe traktowanie w zatrudnieniu (art. 183a - 183e)

Rozdział IIb. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy (art. 184 - 185)

Rozdział III. (art. 19 - 21 - uchylony)

DZIAŁ DRUGI. Stosunek pracy

Rozdział I. Przepisy ogólne (art. 22 - 24)

Rozdział II. Umowa o pracę (art. 25 - 67)

Oddział 1. Zawarcie umowy o pracę (art. 25 - 292)

Oddział 2. Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę (art. 30 - 31)

Oddział 3. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem (art. 32 - 43)

Oddział 4. Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę (art. 44 - 51)

Oddział 5. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (art. 52 - 55)

Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia (art. 56 - 61)

Oddział 6a. Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia (art. 611 - 62)

Oddział 7. Wygaśnięcie umowy o pracę (art. 63 - 67)

Rozdział IIa. (uchylony) (art. 671 - 674)

Rozdział IIb. Zatrudnianie pracowników w formie telepracy (art. 675 - 6717)

Rozdział III. Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę (art. 68 - 77)

Oddział 1. Stosunek pracy na podstawie powołania (art. 68 - 72)

Oddział 2. Stosunek pracy na podstawie wyboru (art. 73 - 75)

Oddział 3. Stosunek pracy na podstawie mianowania (art. 76)

Oddział 4. Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę (art. 77)

DZIAŁ TRZECI. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia

Rozdział I. Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą (art. 771 - 775)

Rozdział Ia. Wynagrodzenie za pracę (art. 78 - 83)

Rozdział II. Ochrona wynagrodzenia za pracę (art. 84 - 91)

Rozdział III. Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy (art. 92)

Rozdział IIIa. Odprawa rentowa lub emerytalna (art. 921)

Rozdział IV. Odprawa pośmiertna (art. 93)

DZIAŁ CZWARTY. Obowiązki pracodawcy i pracownika

Rozdział I. Obowiązki pracodawcy (art. 94 - 99)

Rozdział II. Obowiązki pracownika (art. 100 - 101)

Rozdział IIa. Zakaz konkurencji (art. 1011 - 1014)

Rozdział III. Kwalifikacje zawodowe pracowników (art. 102 - 1036)

Rozdział IV. Regulamin pracy (art. 104 - 1044)

Rozdział V. Nagrody i wyróżnienia (art. 105 - 107)

Rozdział VI. Odpowiedzialność porządkowa pracowników (art. 108 - 1131)

DZIAŁ PIĄTY. Odpowiedzialność materialna pracowników

Rozdział I. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy (art. 114 - 123)

Rozdział II. Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi (art. 124 - 127)

DZIAŁ SZÓSTY. Czas pracy

Rozdział I. Przepisy ogólne (art. 128)

Rozdział II. Normy i ogólny wymiar czasu pracy (art. 129 - 131)

Rozdział III. Okresy odpoczynku (art. 132 - 134)

Rozdział IV. Systemy i rozkłady czasu pracy (art. 135 - 150)

Rozdział V. Praca w godzinach nadliczbowych (art. 151 - 1516)

Rozdział VI. Praca w porze nocnej (art. 1517 - 1518)

Rozdział VII. Praca w niedziele i święta (art. 1519 - 15112)

DZIAŁ SIÓDMY. Urlopy pracownicze

Rozdział I. Urlopy wypoczynkowe (art. 152 - 173)

Rozdział II. Urlopy bezpłatne (art. 174 - 175)

DZIAŁ ÓSMY. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem (art. 1751 - 1891)

DZIAŁ DZIEWIĄTY. Zatrudnianie młodocianych

Rozdział I. Przepisy ogólne (art. 190 - 193)

Rozdział II. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego (art. 194 - 196)

Rozdział III. Dokształcanie (art. 197 - 200)

Rozdział IIIa. Zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe (art. 2001 - 2002)

Rozdział IV. Szczególna ochrona zdrowia (art. 201 - 204)

Rozdział V. Urlopy wypoczynkowe (art. 205)

Rozdział VI. Rzemieślnicze przygotowanie zawodowe (art. 206)

DZIAŁ DZIESIĄTY. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Rozdział I. Podstawowe obowiązki pracodawcy (art. 207 - 2093)

Rozdział II. Prawa i obowiązki pracownika (art. 210 - 212)

Rozdział III. Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy (art. 213 - 214)

Rozdział IV. Maszyny i inne urządzenia techniczne (art. 215 - 219)

Rozdział V. Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia (art. 220 - 225)

Rozdział VI. Profilaktyczna ochrona zdrowia (art. 226 - 233)

Rozdział VII. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe (art. 234 - 2371)

Rozdział VIII. Szkolenie (art. 2372 - 2375)

Rozdział IX. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze (art. 2376 - 23710)

Rozdział X. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 23711)

Rozdział XI. Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 23711a - 23713a)

Rozdział XII. Obowiązki organów sprawujących nadzór nad przedsiębiorstwami lub innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi albo samorządowymi (art. 23714)

Rozdział XIII. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące wykonywania prac w różnych gałęziach pracy (art. 23715)

DZIAŁ JEDENASTY. Układy zbiorowe pracy

Rozdział I. Przepisy ogólne (art. 238 - 24113)

Rozdział II. Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy (art. 24114 - 24121)

Rozdział III. Zakładowy układ zbiorowy pracy (art. 24122 - 24130)

DZIAŁ DWUNASTY. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy

Rozdział I. Przepisy ogólne (art. 242 - 243)

Rozdział II. Postępowanie pojednawcze (art. 244 - 261)

Rozdział III. Sądy pracy (art. 262 - 280)

DZIAŁ TRZYNASTY. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika (art. 281 - 283)

DZIAŁ CZTERNASTY. Przedawnienie roszczeń (art. 291 - 295)

DZIAŁ CZTERNASTYA. (art. 2951 - 2952 - uchylony)

DZIAŁ PIĘTNASTY. Przepisy końcowe (art. 296 - 305)

---------------

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 83/477/EWG z dnia 19 września 1983 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 8 dyrektywy 80/1107/EWG) (Dz. Urz. WE L 263 z 24.09.1983, z późn. zm.),

2) dyrektywy 86/188/EWG z dnia 12 maja 1986 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie hałasu w miejscu pracy (Dz. Urz. WE L 137 z 24.05.1986),

3) dyrektywy 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (Dz. Urz. WE L 183 z 29.06.1989),

4) dyrektywy 89/654/EWG z dnia 30 listopada 1989 r. dotyczącej minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy (pierwsza dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 393 z 30.12.1989),

5) dyrektywy 89/655/EWG z dnia 30 listopada 1989 r. dotyczącej minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 393 z 30.12.1989, z późn. zm.),

6) dyrektywy 89/656/EWG z dnia 30 listopada 1989 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników korzystających z wyposażenia ochrony osobistej (trzecia dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 393 z 30.12.1989),

7) dyrektywy 90/269/EWG z dnia 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa podczas ręcznego przemieszczania ciężarów w przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia, zwłaszcza urazów kręgosłupa pracowników (czwarta szczegółowa dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 156 z 21.06.1990),

8) dyrektywy 90/270/EWG z dnia 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe (piąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 156 z 21.06.1990),

9) dyrektywy 90/394/EWG z dnia 28 czerwca 1990 r. w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych podczas pracy (szósta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 196 z 26.07.1990, z późn. zm.),

10) dyrektywy 91/322/EWG z dnia 29 maja 1991 r. w sprawie ustalenia indykatywnych wartości granicznych w wykonaniu dyrektywy 80/1107/EWG w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych w miejscu pracy (Dz. Urz. WE L 177 z 05.07.1991),

11) dyrektywy 91/383/EWG z dnia 25 czerwca 1991 r. uzupełniającej środki mające wspierać poprawę bezpieczeństwa i zdrowia w pracy pracowników pozostających w stosunku pracy na czas określony lub w czasowym stosunku pracy (Dz. Urz. WE L 206 z 29.07.1991),

12) dyrektywy 91/533/EWG z dnia 14 października 1991 r. w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącym informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy (Dz. Urz. WE L 288 z 08.07.1992),

13) dyrektywy 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie wprowadzenia w życie minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscach tymczasowych lub ruchomych budów (ósma dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 245 z 26.08.1992),

14) dyrektywy 92/58/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących znaków bezpieczeństwa i/lub zdrowia w miejscu pracy (dziewiąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 245 z 26.08.1992),

15) dyrektywy 92/85/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły i pracownic karmiących piersią (dziesiąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 348 z 28.11.1992),

16) dyrektywy 93/104/WE z dnia 23 listopada 1993 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy (Dz. Urz. WE L 307 z 13.12.1993),

17) dyrektywy 94/33/WE z dnia 22 czerwca 1994 r. w sprawie ochrony pracy osób młodych (Dz. Urz. WE L 216 z 20.08.1994),

18) dyrektywy 96/34/WE z dnia 3 czerwca 1996 r. w sprawie Porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców /UNICE/, Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych /CEEP/ oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych /ETUC/ (Dz. Urz. WE L 145 z 19.06.1996),

19) (uchylony)

20) dyrektywy 97/80/WE z dnia 15 grudnia 1997 r. dotyczącej ciężaru dowodu w sprawach dyskryminacji ze względu na płeć (Dz. Urz. WE L 14 z 20.01.1998),

21) dyrektywy 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy (czternasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 131 z 05.05.1998),

22) dyrektywy 99/70//WE z dnia 28 czerwca 1999 r. dotyczącej Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony, zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców (UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC) (Dz. Urz. WE L 175 z 10.07.1999),

23) dyrektywy 1999/92/WE z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (piętnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 23 z 28.01.2000),

24) dyrektywy 2000/34/WE z dnia 22 czerwca 2000 r. zmieniającej dyrektywę 93/104/WE dotyczącą niektórych aspektów organizacji czasu pracy w celu objęcia sektorów i działalności wyłączonej z tej dyrektywy (Dz. Urz. WE L 195 z 01.08.2000),

25) dyrektywy 2000/39/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiającej pierwszą listę indykatywnych wartości granicznych narażenia na czynniki zewnętrzne podczas pracy – w związku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy (Dz. Urz. WE L 142 z 16.06.2000),

26) dyrektywy 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzającej w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne (Dz. Urz. WE L 180 z 19.07.2000),

27) dyrektywy 2000/54/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie czynników biologicznych w miejscu pracy (siódma dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 262 z 17.10.2000),

28) dyrektywy 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz. Urz. WE L 303 z 02.12.2000),

29) dyrektywy 2002/44/WE z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (wibracji) (szesnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 177 z 06.07.2002),

30) dyrektywy 2003/10/WE z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (hałasem) (siedemnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 42 z 15.02.2003),

31) dyrektywy 2010/18/UE z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie wdrożenia zmienionego porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego przez BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP i ETUC oraz uchylającej dyrektywę 96/34/WE (Dz. Urz. UE L 68 z 18.03.2010, str. 13).

Kategoria
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz